Nyheten från kommunsektorn, publicerad 16.6. och uppdaterad 6.9.2017

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2017)

Yleisohjeet

Bokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner. I den reviderade anvisningen har beaktats bland annat de ändringar som gjorts i kommunallagen och bokföringslagen efter att den tidigare upplagan gavs ut.

I verksamhetsberättelsen har det införts ett nytt nyckeltal: Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna. Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet när också hyresansvar likställs med främmande kapital. Dessutom har bland annat anvisningarna om redogörelserna för intern kontroll och riskhantering preciserats. Kommunerna och samkommunerna ska iaktta den nya allmänna anvisningen i sina bokslut fr.o.m. räkenskapsperioden 2017. 

Etiketter