Ändring av markanvändnings- och byggförordningen

Bestämmelser om planbeskrivningar

Genom en ändring av markanvändnings- och byggförordningen (145/2017) fick 10, 17 och 25 § som gäller innehållet i planbeskrivningen ett nytt moment där det föreskrivs om att planbeskrivningen ska utarbetas med iakttagande av de krav på miljörapporter som anges i artikel 5 i och bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG.

Bakom ändringen av förordningen ligger en komplettering av verkställandet av SEA-direktivet i den nationella lagstiftningen. Ändringen av förordningen trädde i kraft 10.3.2017.

Innehållet i bestämmelserna om planbeskrivningar i markanvändnings- och byggförordningen täckte redan tidigare i stor utsträckning kraven i direktivet. I direktivet behandlas frågorna ändå mera detaljerat. Ändringen i förordningen innebär enligt Miljöministeriets bedömning inte några stora förändringar i nuvarande praxis.

När planer utarbetas är det viktigt att se till att utredningen av exempelvis förhållandena och miljöegenskaperna i planeringsområdet och av de planer som styr planeringens utgångspunkter och genomförandet av planen tar hänsyn till det som nämns i bilaga I till direktivet, i den omfattning som styrmålet för planen och planens noggrannhet förutsätter. När omfattande konsekvenser uppdagas ska man i tillräcklig utsträckning fästa vikt vid förhållandet mellan de olika konsekvenserna. Ibland kan det vara befogat att beskriva den sannolika utvecklingen om planen eller programmet inte genomförs. När konsekvenserna utreds ska man också beskriva svårigheter och osäkerhetsfaktorer som förekommit i sammanhanget.

Etiketter
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist

Työvapaalla 10.1. - 31.5.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.5.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende