De bästa försöken uppstår i vardagssituationer och i en atmosfär som inspirerar till försök

Framtidens kommun byggs upp med hjälp av försöksverksamhet under ytterst föränderliga och komplexa förhållanden.  Därför är det viktigt att få information om hur försök kan utnyttjas inom omstruktureringen av kommunernas verksamhet. I en ny rapport studeras synpunkter om och erfarenheter av försöksverksamhet och försöksinriktad kultur bland de kommuner som deltar i forskningsprogrammet ARTTU2 och bland övriga kommunala aktörer som besvarat en enkät om försök under våren och början av hösten 2016. Rapporten har gjorts i samarbete med representanter för Kommunförbundets program Våga försöka .

I de kommuner som deltar i ARTTU2 rådde under våren och början av hösten 2016 en positiv inställning till försöksverksamhet, vilket framgår av att över 80 procent av dem som besvarade enkäten upplevde att inställningen i den egna kommunen var positiv. I många kommuner uppfattades försöksverksamheten redan som en del av gängse verksamhet vilket kunde sammanfattas med att citera en av dem som svarade på enkäten: ”De bästa försöken uppstår i vardagssituationer och i en atmosfär som inspirerar till försök.” 

Den försöksinriktade kulturen kännetecknades speciellt av bland annat en öppen, tillitsfull, sporrande och skapande atmosfär som uppmuntrar till utveckling. I fråga om försök som förutsätter en liten arbetsmängd förespråkades att försöken görs som en del av personalens ordinarie arbete utan att beslut fattas på ledningsnivån.

Försöken uppfattades som nyttiga inlärningsprocesser och som bra sätt att testa olika alternativ. De viktigaste aktörerna och samarbetsparterna inom ARTTU-kommunernas försöksverksamhet ansågs vara kommunens högsta ledning (88 %), den egna kommunens anställda (83 %), kunder som använder tjänsterna (79 %), förtroendevalda (58 %) och företag (50 %).

Figur 7. Synpunkter på de viktigaste aktörerna ur försöksverksamhetens synvinkel år 2016

Rapporten innehåller också beskrivningar av två exempel på försök: Tammerfors stads regionala försöksverksamhet och Liperi kommuns timbaserade system för dagvårdsavgifter.

 

Raportti: Arto Koski, Terttu Pakarinen ja Marianne Pekola-Sjöblom (toim.): Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 7/2017.

 

Närmare upplysningar: Arto Koski tfn 050 542 9299, Terttu Pakarinen tfn 050 338 0472 och Marianne Pekola-Sjöblom tfn 050 337 5634.

Julkaisu: Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2017.

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

Programmet Våga försöka

Fokus i programmet ligger på att stärka en försöksinriktad kultur och då betonas verksamhetssätten, arbetsklimatet och modet att försöka i organisationen. Försöken är också ett sätt att bygga