De kommunala beslutsfattarna och forskarna träffas kring aktuella teman i Helsingfors i september

I september genomförs vid Helsingfors universitet ett försök om hur kommunala beslutsfattare och forskare tillsammans kan lösa de problem som stadens invånare har. Hack for society är ett pilotprojekt och en serie workshoppar i en månads tid. Totalt åtta tvärvetenskapliga team – forskare i människovetenskap, fullmäktigeledamöter i Helsingfors och studerande – skapar genom samutveckling forskningsbaserade lösningar för kommunal verksamhet.

Målet för försöket Hack for Society är att producera information i syfte att öka de genuina dialogerna, informationsutbytet och den gemensamma problemlösningen mellan politiska beslutsfattare och forskare.  Samarbetet över sektorsgränserna skapar kreativitet och stärker alla parternas kunnande. Samtidigt lär deltagarna känna varandra, får ny information och nya idéer samt ökar inbördes samförstånd för förändringarna i omvärlden, de gemensamma problemen och hur man kan lösa dem och för framtidens nyckelfrågor.

– Kommunförbundet betonar vikten av forskningsrön i det kommunala beslutsfattandet. - Projektet Hack for society är ett utmärkt pilotprojekt som främjar växelverkan mellan forskare och beslutsfattare och stärker således det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Kommunförbundet önskar att handlingsmodellen i pilotprojektet i Helsingfors senare kan tillämpas också i andra kommuner, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Kommunförbundet är en av projektets finansiärer.

Kommunikation, vårdtjänster och mycket mer som utvecklingsmål

Temana för teamen är engagerande närdemokrati, tillgänglig kommunikation, effektiva vårdtjänster, likvärdiga stadsrum, identifiering av inlärningssvårigheter, internationell politik och förståelse genom imitationsspel.

Teamen får i uppdrag att lösa en utmaning som baserar sig på forskarens befintliga undersökning. Målet är att utveckla praktiska lösningar på teamens utmaningar, främja samarbetet mellan forskare och beslutsfattare och testa en ny modell för växelverkan mellan forskning och kommunalt beslutsfattande.

Under processen, som pågår under september månad, utvecklar teamen nya typer av samhälleliga lösningar i workshoppar med sakkunniga. Projektet kulminerar i en final den 30 september 2017 där teamen presenterar sina lösningar för publiken.

Projektet samordnas av Helsingfors universitet och för det praktiska genomförandet svarar Helsinki Think Company.  Kommunförbundet deltar i projektet tillsammans med Sitra, Försöksfinland och tankesmedjan e2.  Undervisnings- och kulturministeriet har stött projektet.