De preliminära statsandelskalkylerna för 2018 uppdaterades 15.6.2017

Voslaskelmat, ennakko 2018

Kommunförbundet publicerade 11.5.2017 sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018. De har nu uppdaterats 15.6.2017. Beräkningarna, som fortfarande är preliminära, finns på Kommunforbundet.fi på adressen https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/ekonomi/statsandelarna-2018.

Enligt de preliminära beräkningarna blir statsandelsprocenten 25,34 och kommunens självfinansieringsandel 3 600 euro per invånare år 2018.

I uppdateringen i juni ändrades både en del av bestämningsgrunderna och de grundpriser som används i kalkylerna. Också utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna ändrades. Av beräkningsgrunderna uppdaterades sysselsättnings- och sjukfrekvenskoefficienten. De nya beräkningarna av statsandelsutjämningen bygger på de uppgifter som Skatteförvaltningen publicerade 12.6.2017. Också inkomsterna av och utgifterna för hemkommunsersättningar publicerades i samband med uppdateringen i juni. Hemkommunsersättningarna betalas i samband med statsandelen.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet (121 miljoner euro, -22 €/inv.) och justeringen av kostnadsfördelningen (-73 miljoner euro, verkningarna kommunspecifika). I kalkylerna har också beaktats att sänkningen av klientavgifterna för småbarnspedagogik delvis kompenseras kommunerna via statsandelssystemet (+ 25 miljoner euro, höjning av statsandelsprocenten med 0,09 procentenheter). Också förändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter enligt kommunekonomiprogrammet har beaktats.

När statsandelen uppskattas bör man beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Statsandelsberäkningarna för år 2018 uppdateras nästa gång i september efter att statens budgetproposition publicerats 18.9.2017, samt i november 2017. Kalkyleringsmodellen för statsandelarna blir klar hösten 2017. De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2018 fattas i slutet av december 2017.

Etiketter