De psykolog- och kuratorstjänster som avses i lagen om elev- och studerandevård föreslås utvidgas till att omfatta alla studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen

Bestämmelserna om yrkesutbildning har samlats i en enda lag. Den nya lagen om yrkesutbildning (531/2017) träder i kraft den 1 januari 2018. Genom denna lag upphävs lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Inom yrkesutbildningen är det inte längre möjligt att definiera tillämpningen av lagen om elev- och studerandevård på basis av den lagstiftning som tillämpas. Därför föreslås det att studerande inom yrkesutbildningen som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om elev- och studerandevård definieras på nytt.

I regeringspropositionen föreslås det att lagen om elev- och studerandevård ändras så att rätten till psykolog- och kuratorstjänster enligt lagen om elev- och studerandevård utvidgas till att omfatta alla studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen. Likaså ska också studerande inom handledande utbildning även i fortsättningen omfattas av elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster. På samma sätt som nu skulle sådana psykolog- och kuratorstjänster som avses i lagen om elev- och studerandevård inte omfatta studerande inom examensutbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina eller studerande inom annan utbildning som inte leder till examen. Tillämpningsområdet för lagen om elev- och studerandevård skulle också utvidgas till att omfatta sådana personer som tidigare avlagt grundläggande yrkesexamen som fristående examen och sådana personer som avlägger grundexamen i form av arbetskraftsutbildning. Ansvaret för att ordna elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster åligger den kommun där läroanstalten är belägen.

Enligt propositionen skulle de kalkylerade kostnaderna för utvidgningen av elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster vara cirka 5,633 miljoner euro per år. I beslutet om ramarna för statsfinanserna 2018–2021 anvisas 5,633 miljoner euro till utvidgningen av tjänsterna. Kostnadstillägget anvisas till momentet för statsandelen för basservice.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft 1.1.2018.

Närmare upplysningar: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård, RP 116/2017 rd

Uppgifter om behandlingen på riksdagens webbsidor

Etiketter