Publicerad 30.1.2017 och uppdaterad senast 15.3.2017

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Hittills har det gjorts väldigt lite allmänt tillgängliga beräkningar av hur vård- och landskapsreformen påverkar penningströmmarna mellan kommunerna, staten och landskapen. Den viktigaste informationskällan har varit Finansministeriets överföringsberäkning på alueuudistus.fi, vilken också Kommunförbundet har varit med om att utarbeta.

Kommunförbundet publicerar nu ett kompletterande verktyg som kallas Ekonominyckeln. Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019. Vid sidan av den egentliga kalkylen finns det per bokslutspost anmärkningar om sådant som de som planerar kommunens ekonomi bör beakta.

Ekonominyckeln baserar sig på Finansministeriets beräkningar. Den kan användas fritt av vem som helst och kan modifieras för egna behov. Ekonominyckeln uppdateras alltid när ministeriets beräkningar uppdateras.

I Finansministeriets överföringsberäkning granskas landskapsreformens verkningar på de enskilda kommunerna utgående från kommunens ekonomiska balans, dvs. i vilken mån kommunens årsbidrag räcker till för avskrivningarna. Förändringar i balansen åskådliggörs i form av det kalkylerade trycket på att höja kommunens inkomstskattesats eller den kalkylerade sänkningsmånen. Överföringsberäkningen innehåller inga uppgifter om förändringar i kommunens inkomster eller kostnader och inte heller om hur reformen påverkar kommunens balansräkning.

Landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen innebär att över hälften av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsekonomin överförs till landskapen i början av 2019. Samtidigt överförs skattefinansiering från kommunerna till landskapen i motsvarande grad som landskapen tar över kommunernas kostnader. Också klientavgifterna för verksamheten i fråga överförs till landskapen. Från kommunernas inkomster avdras samfundsskatt, statsandelarna för de överförda uppgifterna och kommunalskatt. De poster som dras av preciseras kontinuerligt. De slutliga överföringsberäkningarna görs i slutet av 2019 utgående från de genomsnittliga kostnaderna för 2017 och 2018.

På riksnivå är reformen kostnadsneutral, eftersom det försvinner lika mycket kostnader som inkomster från den kommunala ekonomin. För de enskilda kommunerna blir situationen ändå en annan, eftersom de kostnader som försvinner från de enskilda kommunerna inte kommer att motsvara inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakar jämnas ut i statsandelssystemet genom utjämningar och begränsningar av överföringens effekter. Trots detta medför reformen förändringar i ekonomin och den ekonomiska balansen i nästan alla kommuner. På längre sikt kommer den nya uppgiftsfördelningen mellan kommunerna, landskapen och staten att förändra kommunernas verksamhet på många olika sätt, bland annat på grund av kommunernas varierande investeringsbehov.

Mer information på webben:

Etiketter