Förändringar i kommunal- och samfundsskatten år 2018

Regeringen fattade vid budgetmanglingen beslut om skattelättnader som genomförs i form av en indexjustering av skattegrunderna för förvärvsinkomster och lättnader i beskattningen av arbete. Skattelättnaderna i fråga minskar skatteinkomsterna med sammanlagt cirka 270 miljoner euro, varav 182 miljoner gäller kommunalskatten.

I praktiken genomförs skattelättnaderna genom en höjning av alla inkomstgränser i den progressiva inkomstskatteskalan och genom en ökning av det maximala arbetsinkomstavdraget och grundavdraget. På grund av ändringarna i inkomstskatteskalorna beräknas kommunernas skatteinkomster minska med 51 miljoner euro när allt fler inkomstskatteavdrag  görs från kommunalskatten (arbetsinkomstavdraget 48 miljoner och underskottsgottgörelse 3 miljoner euro). Det höjda arbetsinkomstavdraget kommer att minska kommunernas skatteinkomster med 115 miljoner euro och höjningen av det maximala grundavdraget minskar skatteinkomsterna med 16 miljoner euro. Därmed kommer de skattelättnader som beslutats i budgetmanglingen att minska kommunernas skatteinkomster med uppskattningsvis 182 miljoner euro. Utgående från tidigare beslut påverkas kommunalskatten av ytterligare begränsningar i rätten att dra av bostadslåneräntor (+13 miljoner euro) och av att barnavdraget slopas i slutet av 2017 (+38 miljoner euro). Dessa åtgärder ökar kommunernas skatteinkomster och kommer att beaktas i kompensationen av förändringarna i skattegrunderna. Därmed ska kommunerna kompenseras med 131 miljoner euro på grund av ändringarna i skattegrunderna utöver statsandelarna.

I konkurrenskraftsavtalet kom parterna överens om vissa ändringar i löntagaravgifterna under åren 2017–2020. Ändringarna minskar kommunernas skatteinkomster med drygt 100 miljoner euro år 2018 jämfört med 2017. Till denna del får kommunerna ingen kompensation för förlorade skatteinkomster (samma gällde år 2017).

Sänkningen i avgifterna för småbarnspedagogik kompenseras genom att öka kommunernas andel av samfundsskatten

Regeringen har beslutat sänka avgifterna för småbarnspedagogik från år 2018. Kommunerna ska kompenseras för de uteblivna inkomsterna och tilläggskostnaderna med 110 miljoner euro. Kompensationen kommer i tre delar, av vilka den största utgörs av en ökning av kommunernas samfundsskatteandel med 60 miljoner euro. Resten av kompensationen genomförs genom en höjning av fastighetsskattesatsernas nedre gräns, vilket uppskattas öka kommunernas skatteinkomster med omkring 25 miljoner euro, och genom en höjning av statsandelarna med 25 miljoner euro.

På grund av kompensationen föreslås en höjning av kommunernas andel av samfundsskatten med 1,01 procentenheter, från 30,34 till 31,35 procent.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman