Undersöknings- och iståndsättningsprogram ger kommunerna konkret hjälp

Förorenad mark är ingen förlorad möjlighet

Skydd och iståndsättning av marken har främjats i Finland redan i ett kvarts sekel. År 2015 fanns det nästan 25 000 områden där marken var eller misstänktes vara förorenad. Av dem är endast ungefär en femtedel iståndsatta. Vi har framför oss att undersöka och eventuellt sätta i stånd tusentals områden. När det gäller riskutsatta objekt finns det hjälp att få av det undersöknings- och iståndsättningsprogram och försöksprojekt som Birkalands NTM-central samordnar.

Undersöknings- och iståndsättningsprogram ger kommunerna konkret hjälp

I det riksomfattande undersöknings- och iståndsättningsprogrammet för mark identifieras, undersöks och iståndsätts riskobjekt som är brådskande med tanke på hälsan, vattenförsörjningen och naturvärdena. Syftet är att identifiera förorenade områden av stor betydelse och att få kontroll över riskerna på ett hållbart sätt.

  • En viktig del av programmet är ett nära samarbete mellan kommunen, markägaren, den regionala NTM-centralen, Birkalands NTM-central och andra experter, understryker projektchef Kari Pyötsiä på Birkalands NTM-central.

När de riskområden som misstänks vara förorenade har undersökts, indelas objekten i sådana som inte kräver fortsatta åtgärder och sådana som kräver rikshanteringsåtgärder. I den senare gruppen ställs objekten i prioritetsordning. Vidare indelas objekten i objekt med ansvarig aktör respektive utan ansvarig aktör för iståndsättningsprogrammet.

Vid objekt med ansvarig aktör är utgångspunkten att de som ansvarar för föroreningen själva genomför nödvändiga utredningar och riskhanteringsåtgärder. Av objekt utan ansvarig aktör är största delen i kommunal ägo och kommunerna deltar i den mån det är möjligt i både undersökning och iståndsättning. Vid objekt utan ansvarig aktör finansieras iståndsättningen också med statliga finansieringssystem.

Om kommunen har riskområden, bör kommunen ta kontakt med den regionala NTM-centralen eller Birkalands NTM-central och där bedöma situationen och åtgärderna från fall till fall. Undersökningsprogrammet tar fasta på objekt som bedöms orsaka en miljö- eller hälsorisk av stor betydelse.

Försöksprojektet söker nya verksamhetsmodeller och lösningar

Försöksprojektet med förorenade markområden främjar kretsloppsekonomi och cleantech-företagens konkurrenskraft och möjligheter till internationell affärsverksamhet. Försöksprojektet ingår i spetsprojektet Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Undersöknings- och iståndsättningsprogrammet samt försöksprojektet med förorenade markområden samordnas av Birkalands NTM-central. Många aktörer deltar i projekten, bland annat de regionala NTM-centralerna, Miljöministeriet och konsulter i branschen.

Kommunförbundet sporrar kommunerna att aktivt kartlägga riskområdena i samarbete med NTM-centralen och införa hållbara iståndsättningsmetoder.

Tilläggsinformation:

Etiketter