Projektet Nyckeln till sunda och säkra byggnader

Framförhållning förebygger problem med inomhusluft

Institutet för hälsa och välfärd, Tammerfors tekniska universitet och Finlands Kommunförbund har gjort en utredning om hur fuktskador och problem med inomhusluften i byggnader kan förebyggas och lösas och vilka åtgärder som tryggar användningen av byggnaderna. Projektet finansierades av Statsrådets kansli och styrdes av Social- och hälsovårdsministeriet.

Byggnader bör alltid undersökas som en helhet och delundersökningar bör undvikas. Parallellt med omfattande reparationsåtgärder lönar det sig också att överväga nybyggnad. Detta sägs i slutrapporten till projektet Nyckeln till sunda och säkra byggnader.

Projektet kommer med rekommendationer om verksamhetsformer och vad som behöver undersökas. Situationen med inomhusluften i skolor har förbättrats, men 10–30 procent av kommunerna upplever att situationen fortfarande är besvärlig eller rentav svår. Många kommuner bedömer att de inte har tillräckligt med sakkunskap och kompetens i frågor om inomhusluft. Bara en tredjedel av kommunerna har anvisningar om eller enhetliga principer för bedömning av hur brådskande åtgärderna i fråga om inomhusluft är.

Projektgruppen rekommenderar att en expertgrupp ska bedöma vilken inverkan byggnader har på hälsan och hur brådskande åtgärderna är. Till denna grupp kan höra till exempel en hälsoinspektör, en konditionsgranskare och en läkare. Det väsentliga är att medlemmarna i expertgruppen är väl förtrogna med exponeringsförhållandena, men också med frågor som gäller hälsan hos byggnadens användare. Experterna bör delta i beslutsfattandet när det gäller åtgärder som ska utföras i byggnaderna.

Större resurser bör satsas på byggnadsunderhåll och förebyggande reparationer. Byggnader bör alltid undersökas som en helhet. Kontinuerlig datainsamling är viktigt också i förutseende fastighetsunderhåll och för det behövs en verksamhetsmodell. Olika aktörers roller och ansvar när det gäller att lösa problem med inomhusluften är oklara på vissa håll. En del kommuner har utvecklat en detaljerad processbeskrivning där rollerna och ansvaret hos varje aktör har bestämts tydligt. Det borde alla kommuner göra.

Rapporten:

Etiketter
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
  • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
  • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet