Allemansrätten

Gå ut i skogen på rätt sätt

Med allemansrätten avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Man behöver inget tillstånd av markägaren för att få njuta av naturen – och det är helt gratis. Men allemansrätten ger ingen rätt att skada eller störa någon.

De vidsträckta naturområdena och den glesa bebyggelsen i vårt land skapar goda förutsättningar att använda allemansrätten. Man bör ändå komma ihåg att olika lagar tillåter, styr eller begränsar allemansrätten.

Tack vare allemansrätten är detta tillåtet

Att röra sig i naturen inom gränserna för allemansrätten kräver inget tillstånd av markägaren och denna rätt kostar ingenting. Men det är viktigt att observera att allemansrätten inte gäller fullt ut på naturskyddsområden.

Enligt allemansrätten får man promenera, skida eller cykla på andra områden än någon annans gårdsplan eller områden som anslås för ett speciellt ändamål, till exempel odlade åkrar och planteringar.

Man får vistas tillfälligt på ett område där det är tillåtet att röra sig, till exempel tälta på tillräckligt avstånd från bebyggelse. Man får plocka vilda blommor, skogsbär och svamp, meta och pimpelfiska samt röra sig på vatten och is.

Trots allemansrätten är detta inte tillåtet

Att utnyttja allemansrätten får inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen olägenheter som är större än små.

Man får inte med hänvisning till allemansrätten störa eller skada andra eller miljön. Man får inte störa häckande fåglar eller vilda djur, fälla eller skada träd eller ta mossa, lava, jord eller grenar och kvistar på någon annans mark.

Allemansrätten ger inte heller rätt att störa hemfriden för någon, skräpa ner i naturen, köra med motorfordon i terrängen utan markägarens tillstånd eller fiska och jaga utan de tillstånd som krävs.

Etiketter