Handbok om medborgarbudget

Kommunförbundet har 7.6 2017 gett ut en handbok om medborgarbudget, dvs. budgetering där invånarna är delaktiga. Den svenska översättningen är under arbete.

I handboken presenteras fem skäl och fyra sätt att tillämpa medborgarbudget. Konkreta exempel ges från olika håll i Finland.

– Medborgarbudget används i stor utsträckning ute i världen, men är ännu ett nytt fenomen i Finland. Det är fråga om ett sätt att involvera kommuninvånarna i kommunens ekonomiplanering, säger Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen.

Koskinen uppmuntrar kommunerna att pröva på olika typer av medborgarbudget och dela med sig av god praxis. Också kommunallagens 22 §, som trädde i kraft den 1 juni 2017, uppmuntrar till budgetering där invånarna är delaktiga. Konceptet ”deltagande budgetering” nämns också i utkastet till landskapslag.

Medborgarbudget innebär att invånarna aktivt deltar i planeringen av och besluten om ekonomi och resurser.

Medborgarbudgeten förenar två viktiga faktorer: kommunal demokrati och effektivitetsinriktad ekonomistyrning.

– Även om det är fullmäktiges uppgift att besluta om de stora ekonomiska linjerna, lönar det sig att ta med invånarna i planeringen av tjänsterna, investeringarna och ekonomin. Det kan resultera i nöjdare kommuninvånare och bättre fungerande tjänster, säger Ritva Pihlaja, som utarbetat handboken.

Handboken om medborgarbudget är avsedd framför allt för förtroendevalda i kommunerna och de kommande landskapen. Förhoppningsvis har också tjänsteinnehavarna och de som utvecklar konceptet nytta av boken. Handboken är den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken. Exemplen i handboken kommer från Esbo, Helsingfors, Karvia, Kuopio, Lahtis, Pieksämäki, Pudasjärvi och Rovaniemi.

Handboken är avgiftsfri och kan laddas ner i Kommunförbundets nätbokhandel >> Den svenska översättningen läggs ut när den är klar.

Handboken ingår i projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen, som hör till Kommunförbundets förändringsstöd inför reformen. Publikationen har också finansierats av programmet Kommunerna 2021.

Närmare upplysningar

Päivi Kurikka, sakkunnig vid Kommunförbundet, e-post: paivi.kurikka(at)kommunforbundet.fi, tfn 050 301 9068

Ritva Pihlaja, sakkunnig, författare till handboken, Bartsys Oy, ritva(at)pihlaja.fi, 0400 895 140

Etiketter