Kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för ett barn på flyktingförläggning

Helsingfors förvaltningsdomstol har tagit ställning till kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för barn på förläggningar.  Förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat följande i sitt avgörande 17/0239/6 (Dnr 13176/16/6111):

Av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel framgår det att förläggningen ordnar mottagningstjänster. Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet enligt bestämmelserna i 3 kapitlet i mottagandelagen.
Inom ramen för mottagningstjänsterna kan också måltider ordnas. Förläggningen ordnar alltså de tjänster som anses nödvändiga. Den som söker internationellt skydd och inte har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun har rätt att under vissa förutsättningar få den socialservice som avses i 14 § i socialvårdslagen.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att uppgifter som hänför sig till dagvård har överförts till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och därför kan småbarnspedagogik inte anses vara en tjänst i enlighet med socialvårdslagen. Förläggningen är alltså inte skyldig att ordna småbarnspedagogik. Enligt 4 § i lagen om småbarnspedagogik ska kommunen se till att det ordnas barndagvård för kommuninvånarna. Medan behandlingen av ett asylärende pågår har A och hans/hennes barn B och C inte någon i hemkommunslagen avsedd hemkommun. Ärendet gäller inte heller situationer som avses i 4 § 2 eller 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik. Det överklagade beslutet kan inte med hänsyn till vad som konstaterats ovan anses kränka A:s likställdhet, grundlagsenliga rättigheter eller barnets bästa som avses i lagen om småbarnspedagogik. Staden X är sålunda inte skyldig att ordna småbarnspedagogik för A:s barn.

Förvaltningsdomstolen konstaterar dessutom att ändring inte får sökas genom besvär enligt 32 § i lagen om småbarnspedagogik.

Kommunförbundet påpekar att kommunen inte får någon särskild ersättning för en tjänst som ordnas inom småbarnspedagogiken.

Minna Lindberg

Förnamn
Minna
Efternamn
Lindberg
sakkunnig, föräldraledighet till 31.12.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2047
Mobiltelefon
+358 50 577 2243
Ansvarsområden
  • svenskspråkig utbildning
  • invandrarutbildning
  • skolans IKT-ärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
tags