Kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för ett barn på flyktingförläggning

Helsingfors förvaltningsdomstol har tagit ställning till kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för barn på förläggningar.  Förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat följande i sitt avgörande 17/0239/6 (Dnr 13176/16/6111):

Av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel framgår det att förläggningen ordnar mottagningstjänster. Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet enligt bestämmelserna i 3 kapitlet i mottagandelagen.
Inom ramen för mottagningstjänsterna kan också måltider ordnas. Förläggningen ordnar alltså de tjänster som anses nödvändiga. Den som söker internationellt skydd och inte har hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun har rätt att under vissa förutsättningar få den socialservice som avses i 14 § i socialvårdslagen.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att uppgifter som hänför sig till dagvård har överförts till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och därför kan småbarnspedagogik inte anses vara en tjänst i enlighet med socialvårdslagen. Förläggningen är alltså inte skyldig att ordna småbarnspedagogik. Enligt 4 § i lagen om småbarnspedagogik ska kommunen se till att det ordnas barndagvård för kommuninvånarna. Medan behandlingen av ett asylärende pågår har A och hans/hennes barn B och C inte någon i hemkommunslagen avsedd hemkommun. Ärendet gäller inte heller situationer som avses i 4 § 2 eller 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik. Det överklagade beslutet kan inte med hänsyn till vad som konstaterats ovan anses kränka A:s likställdhet, grundlagsenliga rättigheter eller barnets bästa som avses i lagen om småbarnspedagogik. Staden X är sålunda inte skyldig att ordna småbarnspedagogik för A:s barn.

Förvaltningsdomstolen konstaterar dessutom att ändring inte får sökas genom besvär enligt 32 § i lagen om småbarnspedagogik.

Kommunförbundet påpekar att kommunen inte får någon särskild ersättning för en tjänst som ordnas inom småbarnspedagogiken.

Tags