Kommunerna hinner ännu förära Finland ett naturminnesmärke eller skyddsområde

Kommunförbundet medverkar i två kampanjer vars syfte är att skydda värdefulla naturobjekt för att fira Finlands 100-årsjubileum. Kommunförbundets egen kampanj uppmuntrar kommunerna att inrätta ett naturminnesmärke då vi firar landets 100 år av självständighet. Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets gemensamma kampanj Min naturgåva till hundraåringen sporrar å sin sida privatpersoner, företag, stiftelser och också kommuner att reservera markområden de äger för naturskydd.

Båda kampanjerna fortsätter fram till utgången av året och kommunerna hinner ännu mycket väl delta i dem. Det räcker med att ärendet inletts i kommunens beslutsprocess inom 2017.

Naturminnesmärket kan vara exempelvis ett träd, ett flyttblock eller någon annan betydelsefull naturformation. Kommunen beslutar om skydd av minnesmärken på privat eller kommunal mark, medan ett motsvarande beslut fattas av t.ex. Forststyrelsen då det gäller statsägd mark. All information om naturminnesmärken införs i Forststyrelsens datasystem och märks ut i terrängen.

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har som mål att kunna skydda 1 800 hektar privatägd mark under jubileumsåret. Staten har lovat fördubbla skyddsarealen, det vill säga upplåta lika många hektar av sin mark som de privata aktörerna låter skydda.  Kommunerna ombeds också att delta genom att skydda sina egna naturobjekt.

Kommunerna har redan donerat närmare 700 hektar skog till kampanjen. Hittills har följande kommuner antagit utmaningen: Villmanstrand, Idensalmi, Heinola, Hyvinge, Kouvola, Utajärvi, Tusby, Esbo, Vanda, S:t Karins, Lundo, Huittinen och Helsingfors. Dessutom har flera kommuner en fullmäktigemotion under behandling med syftet att leta fram ett skyddsområde och ansluta kommunen till kampanjen.

Ett inofficiellt mål är att den areal kommunerna donerar också ska komma upp till 1 800 hektar. För att kommunen ska kunna ansluta sig till kampanjen räcker det med att ärendet är under behandling i kommunens beslutsprocess inom 2017. Det egentliga skyddsbeslutet fattas av den regionala NTM-centralen.

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har som mål att det i Finlands alla 18 landskap ska inrättas minst 100 hektar nya, permanent skyddade naturskyddsområden som förblir i markägarens ägo. För närvarande har skyddsområden redan utsetts i varje landskap och det kampanjmål som satts till 1 800 hektar donerat av privata markägare kommer sannolikt också att nås.

Närmare information om kampanjerna finns på webbsidorna:

https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2017/kommunen-kan-fira-naturen-i-vart-hundraariga-finland-genom-ett-naturminnesmarke

http://www.luontolahjani.fi/sv/framsida/

 

Etiketter