Kommuner som meddelat sin skattesats, de slutliga uppgifterna publicerades 17.11.2017 kl 13

Kommunernas inkomstsskatte- och fastighetskattesatser för år 2018

Här samlade vi in uppgifter om kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser för år 2018. 

​Vi uppdaterade Excel-filen 9.11, 13.11. och 15.11.2017. 

De slutliga uppgifterna publicerades 17.11.2017. 

Svar från förfrågan om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser:

Kommunerna får in ungefär hälften av sina inkomster genom skatter

skatter

De största skatteinkomsterna ger kommunalskatten som står för ungefär 42 procent av kommunens inkomster. Fastighetsskattens andel av kommunernas skatteinkomster är i genomsnitt cirka 4 procent och samfundsskattens andel är i samma storleksklass.

Kommunernas verksamhet finansieras dessutom med statsandelar, försäljnings- och avgiftsinkomster samt vid behov genom lån och andra inkomstkällor.

Invånarna betalar skatt och använder kommunens tjänster på olika sätt under livets olika skeden

En medelinkomsttagare med en månadslön på cirka 3 600 euro betalar omkring 7 200 euro per år i kommunalskatt.

tjanster

Invånarna använder kommunens tjänster hela livet men i synnerhet under barndomen och ålderdomen. Personer som är under 17 år använder kommunens tjänster för cirka 12 900 euro per år medan personer över 64 år använder cirka 9100 euro. Den arbetsföra befolkningen, 18–64-åringarna, använder kommunens tjänster för cirka 4100 per år.   

Kommunerna får fritt besluta om sina inkomstskattesatser

Beskattningsrätten är det nordiska kommunsystemets grundpelare. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen var år 2017 19,90 procent, den högsta var 22,50 och den lägsta 16,50.

De skattskyldiga har rätt till ett flertal avdrag i kommunalbeskattningen. Den nominella skattesatsen är därför högre än den så kallade effektiva skattesatsen som beräknas på bruttolönen. På grund av skatteavdragen är kommunernas effektiva skattesats cirka 14,50 %.

Kommunerna får fastställa sina fastighetsskattesatser inom vissa gränser. Variationsintervallet är 0,93–2,00 %  för den allmänna fastighetsskatten och 0,41–0,90 % för byggnader som används för stadigvarande boende. 

Läs mer:

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats sjunker för första gången på över 20 år
Kommunförbundets pressmeddelande, publicerat 17.11.2017

Kostnadsstruktur
Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner

Kommunnavigatorn
Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik. Du kan jämföra din egen kommun med andra kommuner i samma landskap eller jämföra med andra kommuner i samma storleksklass. Här finns också inkomstskattesats år 2018.

Etiketter