Kommunförbundet har uppdaterat sina skatteprognoser

veroennusteet

Kommunförbundet har publicerat uppdaterade skatteprognosfiler 15.6.2017. I det här skedet publiceras två parallella versioner av prognosen. Den ena versionen motsvarar nuläget och i den andra prognosen har förslagen till ändringar i skattegrunderna enligt regeringspropositionen om vård- och landskapsreformen RP 15/2017 och de anknytande uppdaterade uppskattningarna beaktats från och med år 2019. I beräkningen har till exempel kommunalskattesatsen sänkts med 12,30 procent för 2019, vilket baserar sig på Finansministeriets uppdatering i juni. Utgående från bägge prognoserna gör vi också kommunspecifika skatteprognosfiler för beställarna.

I prognosen beaktas Skatteförvaltningens förhandsuppgifter om beskattningen för skatteåret 2016 samt skatteredovisningarnas och de debiterade skatternas utveckling i början av året. I ljuset av förhandsuppgifterna blir kommunalskatterna för skatteåret 2016 cirka 170 miljoner euro mindre än enligt våra tidigare prognoser. Det innebär att prognosen försämras i fråga om kommunalskatteredovisningarna för 2016. Då beskattningsuppgifterna för 2016 beaktas minskar skatteinkomstprognoserna också för de kommande åren. Gruppandelen för skatteåret 2017 (61,98 %) är utgående från de nya uppgifterna en aning för stor och enligt den nuvarande uppskattningen skulle rättelsen för kommunernas del bli cirka -80 miljoner euro och den nya gruppandelen 61,68 procent. Rättelsen görs senast i december.

Samfundsskatterna som ska debiteras har vuxit. Kompletteringarna för skatteåret 2016 överträffade prognoserna rejält i maj på grund av en stor enskild förskottskomplettering som ökade redovisningarna till kommunerna med omkring 210 miljoner euro. Det är inte säkert att den inbetalda förskottskompletteringen blir bestående, men utgående från Skatteförvaltningens utredningar har vi ansett att posten måste beaktas i prognoserna. Därför har prognosen för den skatt som debiteras för skatteåret 2016 höjts med drygt 200 miljoner euro. Utgående från kompletteringarna och de debiterade förskottsskatterna för skatteåret 2017 har också prognoserna för de kommande åren höjts.

Fastighetsskatteprognosen motsvarar prognosen från maj. Ännu har det inte bestämts hur regeringens höjningar för 2018 ska genomföras, så de har inte kunnat hänföras till någon särskild post i prognosen. Ett utkast till regeringsproposition om ändring av fastighetsskattelagen är på remiss. I utkastet förslås att vindkraftsparker inte längre ska omfattas av den allmänna fastighetsskatten utan beskattas enligt fastighetsskattesatsen för kraftverk.

I den prognosversion som beaktar vård- och landskapsreformen är de viktigaste förändringarna jämfört med nuläget att kommunalskattesatserna för 2019 sänks med 12,30 procentenheter jämfört med år 2018 och att kommunernas andel av samfundsskatten skärs ner med 10,54 procentenheter. I ljuset av den uppdaterade prognosen ser ändå sänkningen av samfundsskatteandelen ut att bli mindre än tio procent, eftersom nedskärningen har föreslagits bli 500 miljoner euro på nivån för skatteåret 2016. Sänkningsprocenten för gruppandelen uppdateras ändå först i höst.

Det är värt att lägga märke till att det år 2019 sker en större nedgång i de debiterade skatterna än i de influtna skatteinkomsterna. För kommunalskattens del uppskattas de debiterade skatterna minska med 11,3 miljarder euro, medan de influtna kommunalskatterna uppskattas minska med bara 10,4 miljarder. Skillnaden på knappt 900 miljoner euro beror på att en betydande del av kommunernas skatteutfall år 2019 fortfarande kommer att bestå av skatter från tidigare år, vilka debiterats enligt högre kommunalskattesatser. I januari 2019 redovisas förskottsskatter som innehållits på decemberlönerna år 2018 enligt de kommunalskattesatser som gällde år 2018. Fenomenet syns i mindre skala i samfundsskatten, där skatteutfallet förblir ungefär 100 miljoner större än vad nedskärningen av kommunernas samfundsskatteandelar skulle ge vid handen. Prognosen för skatteutfallet 2019 är därför väldigt positiv i förhållande till exempelvis Finansministeriets överföringskalkyler, där de kostnader som kvarstår hos kommunen jämförs med de skatter som debiteras för 2019 och inte med de influtna skatterna. 

Skatteprognosfilerna finns på Kommunförbundets webbplats:

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/skatteprognoser-skatteprognosfil

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman