Kommunförbundets skatteprognosfil uppdaterades 19.9.2017

Kommunförbundet har publicerat en uppdaterad skatteprognosfil 19.9.2017. I uppdateringen har Kommunförbundet beaktat de ändringar i beskattningen som slogs fast vid budgetmanglingen och de prognoser som Finansministeriet offentliggjorde 19.9. I prognosen har också beaktats Skatteförvaltningens senaste förhandsuppgifter om beskattningen för skatteåret 2016 samt skatteredovisningarna fram till slutet av augusti.

I år har kommunernas skatteinkomster utvecklats bättre än väntat. Redovisningarna i början av året och förhandsuppgifterna om beskattningen stöder utvecklingen. Kommunalskattens oväntat goda utveckling beror till största delen på den växande lönesumman. I Kommunförbundets skatteinkomstprognos i juni uppskattades lönesumman växa med 0,9 procent i år, men utgående från de senaste iakttagelserna kommer tillväxten att bli rentav över 2 procent. I ljuset av de senaste uppgifterna verkar slutårets rättelser av kommunalskatteredovisningarna bli positiva för kommunerna, vilket förbättrar prognoserna jämfört med tidigare. Den positiva utvecklingen uppskattas bidra till att redovisningarna av kommunalskatt nästan kommer upp till fjolårets nivå, trots det skattebortfall som konkurrenskraftsavtalet och de anknytande skattelättnaderna medför. År 2018 uppskattas utvecklingen vara måttligt positiv.

Redovisningarna av samfundsskatt håller på att växa med 20 procent jämfört med fjolåret. Merparten av den positiva utvecklingen beror på förskottskompletteringar som gäller skatteåret 2016, men också förskottsskatterna för innevarande år håller på att växa tack vare den allmänna ekonomiska utvecklingen. År 2018 uppskattas den samfundsskatt som debiteras växa, men redovisningarna beräknas bli mindre än i år, på grund av årets stora förskottskompletteringar av engångsnatur.

Den uppdaterade skatteprognosfilen 19.9.2017 finns på webb-adressen: 

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/skatteprognoser-skatteprognosfil

Etiketter