Det rekommenderas att beställningarna görs senast 18.10.2017

Kommunstyrelserna kan beställa uppgifter om fysiska personers inkomstbeskattning för skatteåret 2016 från Skatteförvaltningen

De offentliga uppgifterna om fysiska personers inkomstbeskattning för skatteåret 2016 kan beställas från Skatteförvaltningen.  Det rekommenderas att beställningarna görs senast 18.10.2017.

Kommunstyrelserna kan beställa offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, inklusive identifieringsuppgifter, om skattskyldiga i kommunen. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dem för att sköta sina lagstadgade uppgifter och för skattetagarändamål. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter (14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Uppgifterna skickas till kommunstyrelserna endast på beställning. Det rekommenderas att beställningarna görs senast 18.10.2017, om uppgifterna behövs genast efter att beskattningen färdigställts. Uppgifterna levereras inom en månad efter att beställningen kommit till Skatteförvaltningen, dock tidigast fr.o.m 1.11.2017. Uppgifterna kan beställas avgiftsfritt en gång via tjänsten tills de nya offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna finns tillgängliga. Om uppgifter beställs i november–december bör beställaren vara beredd på längre leveranstid, eftersom dessa månader är de livligaste när det gäller överlåtelse av data.

Informationsinnehållet och villkoren för överlåtelse av uppgifterna beskrivs närmare i Skatteförvaltningens meddelande på sidan Tjänster för skattetagare. Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter görs på en blankett som finns på Tjänster för skattetagare. Blanketten skickas som word-dokument per e-post helst senast 18.10.2017 till adressen: tiedonsiirto@vero.fi

Meddelandet och blanketten finns på:  http://veronsaajat.vero.fi/sv-FI/ohjeet/linkit/Sidor/Default.aspx , under "Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 2016".

År 2016 kommer Skatteförvaltningen inte längre att lämna ut uppgifter om samfund och samfällda förmåner till kommunstyrelserna på beställning som under tidigare år. Skatteförvaltningen publicerar uppgifterna på sin webbplats under Öppen information, där uppgifterna finns indelade per kommun. Uppgifterna finns tillgängliga fr.o.m. 1.11.2017. Länk till sidan Öppen information: https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/statistiken/oppen_informatio/ På sidan finns redan beskattningsuppgifterna om samfund för åren 2011–2015.

Etiketter