Kompletteringar från samfunden och preliminära uppskattningar av rättelserna i november

verotus

Skatteförvaltningen har tagit fram förhandsuppgifter om beskattningen utgående från de skattedeklarationer för skatteåret 2016 som inte har ändrats eller för vilka rättelserna har hunnit behandlas 8.5.2017.

I det här skedet är förhandsuppgifterna också i bästa fall bara riktgivande, för merparten av de avdrag och kapitalinkomster som de skattskyldiga ska uppge själva har ännu inte behandlats och syns inte i uppgifterna. Vissa slutsatser kan ändå dras utgående från förhandsuppgifterna. I ljuset av de uppgifter som nu finns att tillgå kommer kommunernas gruppandel att korrigeras uppåt i november. Utgående från förhandsuppgifterna ser kommunerna ut att få en rejäl rättelse med positiva förtecken, men med beaktande av uppgifterna från tidigare år finns det skäl att justera uppgifterna neråt. Enligt Skatteförvaltningens bedömning utgående från de två senaste åren kommer den positiva rättelse som förutspåtts för kommunerna i maj att minska med drygt 200 miljoner euro när beskattningen blir klar. Efter att ha ändrat förhandsuppgifterna på basis av utvecklingen under tidigare år har Skatteförvaltningen kommit fram till att kommungruppen skulle kunna få en positiv rättelse på drygt 100 miljoner euro. Om utvecklingsprognosen korrigeras också enligt Finansministeriets kapitalinkomst- och kommunalskatteprognos, ser rättelsen för kommunernas del ut att bli bara ungefär plus 45 miljoner euro.

Som sammanfattning kan man konstatera att det utgående från förhandsuppgifterna i maj är svårt att göra en noggrann prognos för rättelsen i november. Allt tyder ändå på att rättelsen för kommungruppen kommer att ligga på plussidan. Kommunförbundet uppskattar för tillfället att det blir fråga om cirka 40–100 miljoner euro. Uppskattningarna preciseras i mitten av juni, då följande förhandsuppgifter publicerats.

Kompletteringar från samfunden och redovisningen i maj

De samfund vars räkenskapsperiod gick ut i december har före månadsskiftet april/maj kunnat betala kompletteringar för skatteåret 2016 räntefritt. Från och med nästa år kan kompletteringar betalas räntefritt bara en månad efter räkenskapsperiodens utgång (RP 237/2016). Redovisningarna av kompletteringarna kommer alltså i huvudsak att tidigareläggas med tre månader från och med skatteåret 2017. 

De kompletteringar som influtit i början av året har till merparten rätt väl motsvarat vår samfundskatteprognos som ingår i skatteprognosfilen. Enligt Skatteförvaltningens meddelande kommer ändå en komplettering på nästan 700 miljoner euro, som betalats av ett enskilt företag, att synas som en faktor som höjer redovisningarna i maj utöver utvecklingen enligt prognosen. Kommunernas andel av kompletteringen är omkring 200 miljoner euro. Skatteförvaltningen utreder om kompletteringen är bestående. Den första bedömningen är att det är fråga om en betalning som gjorts för säkerhets skull och som sannolikt kommer att återbäras till företaget i slutet av året. Om så är fallet, kommer motsvarande post på cirka 200 miljoner euro att dras av från kommunernas redovisningar i december.

Etiketter