Nollinjen 080 005 005 - telefontjänst för personer som upplevt våld mot kvinnor eller närståendevåld

Närståendevåld är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Våld mot kvinnor och närståendevåld är beklagligt vanligt i Finland, men när det gäller att identifiera och ingripa i närståendevåld och erbjuda hjälp är insatserna ändå bristfälliga både bland allmänheten och bland yrkesfolk som arbetar med offer för våld i nära relationer. Oftast behövs utomståendes hjälp för att bryta den onda cirkeln. I Finland trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen) i kraft den 1 augusti 2015. Istanbulkonventionen ålägger kommunerna och de blivande landskapen att arbeta för att förebygga våld mot kvinnor och närståendevåld och att skapa smidiga servicekedjor. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld. Socialvårdslagen (1301/2014) definierar för första gången (11 § 5 mom.) närstående- och familjevåld som en situation som innebär att socialvård ska ordnas.

Som en del av verkställigheten av Istanbulkonventionen öppnades i december telefontjänsten Nollinjen 080 005 005. Nollinjen är en riksomfattande, avgiftsfri hjälptelefon för alla som upplevt våld mot kvinnor eller våld i nära relationer, eller hot om detta.

Tjänsten har kommit väl i gång – samtal kommer i en jämn ström dygnet runt under alla veckodagar. Personerna som ringer Nollinjen är i alla åldrar, från unga till gamla. De ber om hjälp för sin egen del, men också för sina vänner och anhöriga. Förutom att lyssna och diskutera ger personalen konkreta råd till dem som ringer upp och styr dem vidare till hjälpaktörer beroende på personens situation.

Fritt tillgängligt elektroniskt material

På Nollinjens webbplats kan du fritt ladda ner material (på finska, svenska och engelska) för användning:

www.nollalinja.fi/materiaaleja

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor

Hjälptelefon 080 005 005

www.nollalinja.fi

Nollalinja

against domestic violence and violence against women.

Helpline 080 005 005

www.nollalinja.fi/in-english

Praktiskt sköts telefontjänsten Nollinjen av den religiöst och politiskt obundna frivilligorganisationen Setlementti Tampere ry. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för organiseringen av Nollinjens verksamhet och för fördelningen av statsunderstödet till serviceproducenten. Justitieministeriet finansierar tjänsten med brottsofferavgifter som staten samlar in och som betalas av gärningsmän.

Etiketter