Arbetsgrupp tillsatt att bereda överföring

Nytt anmälningsförfarande för djurstallar

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med förslag till åtgärder och påvisa behov av ändringar i lagstiftningen när det gäller införandet av ett nytt anmälningsförfarande för djurstallar som ersätter tillståndsförfarandet. Kommunförbundet företräds i arbetsgruppen av Nelli Tikka, jurist, med Miira Riipinen, miljöchef, som ersättare. Arbetsgruppens mandattid är 15.3.2017–31.12.2017.

Tillståndsförfarandet för djurstallar har utvecklats i ett separat projekt (projektgrupp 6) under andra och tredje fasen av revideringen av miljöskyddslagstiftningen. Kommunförbundet har medverkat i projektgrupp 6 och projektgruppens tidigare utredningar och förslag utgör bakgrundsmaterial för arbetsgruppen som inleder sin verksamhet.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till att djurstallar inte längre ska omfattas av tillståndsförfarande utan av ett nytt anmälningsförfarande samt förslag till anknytande ändringar i lagstiftningen. Avsikten är att förslaget ska beakta vilka förutsättningar som det verktyg för luktolägenheter som utarbetas för att styra av lokaliseringen av djurstallar har att överföra djurstallar som är krävande med tanke på lokaliseringen till ett nytt anmälningsförfarande. Likaså ska förslaget beakta att rättsskyddet för den som orsakats olägenhet ska tryggas. Arbetsgruppens uppdrag gäller inte stora svin- och fjäderfägårdar som avses i IE-direktivet, s.k. direktivanläggningar.

Kommunförbundet vill i arbetsgrupperna bidra till att det nya anmälningsförfarandet blir ett klart och fungerande verktyg för att hantera miljökonsekvenserna av djurstallar och att kommunernas behov och praxis beaktas i beredningen. Avsikten är att avlasta förvaltningen med beaktande av rättsskyddet för dem som orsakats olägenheter och verksamhetens miljökonsekvenser.

Etiketter