Psykolog- och kuratorstjänsterna i vård- och landskapsreformen

I regeringspropositionen om vård- och landskapsreformen kvarstår organiseringsansvaret för psykolog- och kuratorstjänster samt den generellt inriktade elevhälsan hos kommunerna. Elevhälsan i sin helhet är ett centralt exempel på en tjänst som finns på gränsytan mellan kommunen och landskapet.

Elevhälsans kurators- och psykologtjänster är organiserade på olika sätt i olika kommuner, som en del av antingen undervisningsväsendet eller social- och hälsovårdsväsendet. I de flesta kommuner är dessa tjänster integrerade inom kommunens undervisningsväsende. Då organiseringsansvaret för tjänsterna kvarstår hos kommunen kan kommunen tillhandahålla dem på annat sätt med stöd av lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården och i fortsättningen med stöd av kommunallagen.

Enligt Kommunförbundets uppfattning är elevhälsans kurators- och psykologtjänster en uppgift som i enlighet med 6 § 2 mom. 3 punkten i utkastet till landskapslag skulle kunna överföras från kommunerna till landskapen också genom avtal. Enligt lagförslaget skulle en överföring vara möjlig om landskapet och samtliga kommuner inom dess område är överens om överföringen och kommunerna anvisar landskapet finansiering för skötseln av uppgiften.

Kommunförbundet har den 11 maj 2016 lämnat ett utlåtande till kulturutskottet om att möjligheten att överföra en uppgift från kommun till landskap är ändamålsenlig, men avgränsningen, enligt vilken kommunerna kunde överföra uppgiften till landskapet endast om alla kommuner i landskapet är eniga, är stel. Enligt Kommunförbundets åsikt borde landskapet kunna ta på sig uppgiften även i sådana fall då en eller en del av områdets kommuner inte har hand om uppgiften, förutsatt att de kommuner som deltar förbinder sig att finansiera verksamheten. I landskapslagen bör det också införas en bestämmelse som tillåter samarbete och avtal mellan landskapet och kommunerna samt skötsel av en uppgift på samma sätt som kommunallagen tillåter samarbete mellan kommuner.

Etiketter
Aila Puustinen-Korhonen

Förnamn
Aila
Efternamn
Puustinen-Korhonen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2610
Mobiltelefon
+358 50 344 6884
Ansvarsområden
  • barnskydd
  • forskning och utveckling inom barnskyddet
  • barnskyddsstatistik
  • hemservice för barnfamiljer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Statistiksakkunniga