Servicepaket för planeringen av vattentjänsterna, VESPA

Finlands miljöcentral SYKE har gett ut ett servicepaket för planeringen av vattentjänsterna, VESPA. Paketet baserar sig på geografisk information och syftar till att stöda samordnandet av den kommunala planeringen av markanvändningen och vattenförsörjningen i glesbygdsområden. VESPA-tjänsten är till hjälp när kommunerna bedömer kostnadseffektiviteten vid utvidgning av vattentjänstnätet, bland annat med hänsyn till grävbarheten, byggnadstätheten och befolkningsutvecklingen. Tjänsten tillhandahålls på finska och finns på www.ymparisto.fi/liiteri > Palvelupaketit > Vesihuollon suunnittelu.

Kraftiga förändringar i verksamhetsmiljön, såsom att befolkningen åldras och koncentreras till tillväxtcentrum och tätorter, ökningen i reparationsskulden och minskningen i den offentliga ekonomins resurser gör att kommunerna måste fundera på lönsamheten i att utvidga och underhålla vattentjänstnätet i glesbygdsområden. Vattentjänster kan även i fortsättningen ordnas fastighetsvis på många ställen, och särskilt i glesbygdsområdena i sådana kommuner där flyttningsrörelsen och/eller den åldrande befolkningen gör att befolkningen minskar kraftigt, kan det bli svårt enbart att upprätthålla den nuvarande infrastrukturen. Långa avstånd mellan anslutna fastigheter och små vattenförbrukningsmängder kan dessutom försämra kvaliteten på dricksvattnet och försvåra avledningen av avloppsvatten.

VESPA-tjänsten innehåller kartor, färdiga analyser och statistik över flera ämnesområden, bland annat över tätorternas randområden, planmässighet i byggandet, kollektivtrafik, tjänster och grundvattenområden. Det mest betydande nya materialet handlar om vattentjänstnätets potential (liten/måttlig/stor). Den ger en hänvisning om hur lönsamt det är att utvidga nätet och den kan utgöra en objektiv grund när man väger behoven av utvidgning. Materialet har tillämpats bland annat i Borgå, som fungerade som pilotområde i det skede när processen för att granska potentialen utvecklades. I Borgå drog man fördel av resultaten när man skulle prioritera olika avloppsområden vid planeringen av utvecklingen av vattentjänsterna.

VESPA innehåller också bland annat material om 100 meters zonen i strandområden. Kommunspecifik information såsom vattentjänstkartor kan införas i systemet i shapefile-format och granskas samtidigt med det övriga materialet.

Närmare uppgifter:

Etiketter