Vård- och landskapsreformen, lägesbild

Tillsättande av temporära beredningsorgan

Så gott som alla landskap har nått ett avtal om ett temporärt beredningsorgan:

Tillsättande av temporära beredningsorgan, läget 22.5.2017

I åtta landskap har landskapsstyrelsen fattat beslut om beredningsorganets sammansättning, ledamöter och eventuella ersättare. I åtta landskap har man nått ett avtal om antalet ledamöter i beredningsorganet och om fördelningen av platserna mellan olika organisationer. Endast i två landskap har man ännu inte nått ett avtal och landskapsstyrelsen har inte heller fattat beslut i ärendet.

Enligt införandelagen är det statsrådet som tillsätter beredningsorganet på förslag av Finansministeriet, om landskapsstyrelsen inte har tillsatt ett beredningsorgan inom två månader efter att införandelagen trädde i kraft.

Tidpunkten för när lagen träder i kraft är ännu inte känd. Det ursprungliga datumet har varit 1.7.2017.

Finansieringen av förberedelserna och den temporära förvaltningen 2017

Landskapen uppskattar (april 2017) att deras sammanlagda finansieringsbehov under perioden 1.7.2017–31.12.2017 uppgår till hela 32 miljoner euro. Av beloppet står ICT-utgifterna för omkring 11 miljoner euro. I uppskattningen ingår inte kostnaderna för förberedelserna under januari–juni.

Vad gäller finansieringen är de hittills kända statsunderstöden cirka 0,8 miljoner euro för förberedelser och 11 miljoner för temporär förvaltning. Av det senare beloppet anslås 2 miljoner för ICT-kostnader och 9 miljoner för andra beredningskostnader.

Enligt propositionen till statens tilläggsbudget som publicerades fredag 19.5.2017 föreslås ytterligare 22 miljoner euro för beredningen av vård- och landskapsreformen under 2017. Finansieringen får också användas för förberedelser från 1.7.2017.

Finansministeriet ger anvisningar om ansökan om finansiering i början av juni. Pengarna betalas till landskapsförbunden till dess att lagarna träder i kraft.

Enligt införandelagen beviljar staten landskapen statligt understöd för kostnader för inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning under 2017 och 2018.

Tags