Vård- och landskapsreformen, lägesbild

Tillsättandet av temporära beredningsorgan framskrider

I så gott som alla landskap har man nått ett avtal om ett temporärt beredningsorgan (se karta):

Tillsättandet av temporära beredningsorgan

 

I tio landskap har landskapsstyrelsen fattat beslut om beredningsorganets sammansättning, ledamöter och eventuella ersättare. I sex landskap har man nått ett avtal om antalet ledamöter i beredningsorganet och om fördelningen av platserna mellan olika organisationer. Endast i två landskap har man ännu inte nått ett avtal och landskapsstyrelsen har inte heller fattat beslut i ärendet.

Enligt införandelagen är det statsrådet som tillsätter beredningsorganet på förslag av Finansministeriet, om landskapsstyrelsen inte har tillsatt ett beredningsorgan inom två månader efter att införandelagen trädde i kraft.

Tidpunkten för när lagen träder i kraft är ännu inte känd, men uppskattningen är september–oktober 2017.

Läs mer om situationen i maj >>

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman