Tips för beaktande av regnbågsungdomar i kommunens fritidsverksamhet

Den senaste tiden har det förts en livlig samhällsdebatt om ungdomars fritidsverksamhet. Bland annat planeras en hobbygaranti för ungdomar som enligt beredarna skulle garantera en fritidssysselsättning för varje ung person. Då man vill satsa på att varje ung person ska hitta en lockande hobby måste man se över de strukturer som för tillfället överlag sätter käppar i hjulet för de ungas fritidsintressen. För att regnbågsungdomar, dvs. unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter, ska ha möjligheter att utöva hobbyer behövs det åtgärder också på kommunalt håll.

Om de unga inte vet hur väl likabehandling beaktats i någon viss fritidsverksamhet kan tröskeln vara hög för att gå med i den. I sin kampanj Aidosti Avoin – Hyvä harrastus sateenkaarinuorelle! tog Setas ungdomskommitté under våren upp många metoder för hur fritidssysselsättningar kan göras mera välkomnande för regnbågsungdomar. Vi vet att många regnbågsungdomar låter bli att gå med i fritidsverksamhet av rädsla för diskriminering.

Med kampanjen ville man lyfta fram hobbyer inom vilka regnbågsungdomar redan nu beaktas väl, och också sprida kunskapen om god praxis till andra arrangörer av fritidsverksamhet så att allt flera hobbyer framöver skulle bli mer tillgängliga för alla unga. Vi uppmuntrar dem som arrangerar fritidssysselsättningar att skaffa sig verktyg för att främja likabehandling till exempel genom att beställa personalutbildning av Seta eller bekanta sig med de handböcker för likabehandlingsplanering som står till buds.

Utöver att man skaffar sig utbildning och mer information kan man göra ändringar redan nu! Centrala förbättringsmål i lokaler för fritidsverksamhet är tillgången till könsneutrala toaletter och sådana arrangemang för omklädningsrum där könsmångfald beaktats. För verksamhetskulturens del är det viktigt att inse att det finns köns- och heteronormer och att möta de unga utan förhandsantaganden om kön eller sexuell läggning. Inom informationsverksamheten kan mångfalden synliggöras till exempel genom bildval och man kan aktivt lyfta fram att verksamheten är diskrimineringsfri, mångfald uppskattas och alla är välkomna att delta. På blanketter, medlemskort och liknande kan likabehandling främjas genom att man beaktar att det finns könsmångfald och regnbågsfamiljer.

Öppenhet i fritidsverksamheter är inte bara något vi önskar utan den baserar sig på den gällande lagstiftningen som kräver att offentliga aktörer aktivt främjar likabehandling och jämställdhet. Det bästa sättet att följa lagen är att utarbeta en verksamhetsrelaterad likabehandlingsplan där man tillsammans med de unga tar fram mål och verktyg för att öka likabehandlingen i praktiken. Då är det viktigt att försäkra sig om att också ungdomar från olika minoritetsgrupper deltar.

Det finns också en beställning på egna lokaler och hobbyer för regnbågsungdomar, vilket glädjande nog uppmärksammats i många kommuner. Exempelvis i Esbo har regnbågsungdomarna fått en egen ungdomslokal och i Vanda och Borgå arrangeras särskilda aftnar för regnbågsungdomar. I Helsingfors och i många andra kommuner samarbetar ungdomsväsendet med Setas medlemsorganisationer till exempel genom att erbjuda utrymmen för verksamheten.

Hur skulle just din kommun bättre kunna främja att regnbågsungdomar kan delta på ett jämlikt sätt? Bekanta dig här med regnbågsungdomarnas alla tips som producerats för kampanjen till dem som ordnar fritidsverksamhet (på finska) (länk: https://www.dropbox.com/sh/ea8oof51vmvh5dl/AABkNf8rd6WQL8dB-vadhbKNa?dl…).

Frågor besvaras också av Setas koordinator för ungdomsarbetet Heta Hölttä: heta.holtta@seta.fi ; 044 301 3020

Skribenter: Lili Pakalén, ordförande för ungdomskommittén, Seta rf; Heta Hölttä, koordinator för ungdomsarbetet, Seta rf.

Seta är en riksomfattande människorättsorganisation vars syfte är alla ska kunna leva som jämlika oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Seta och Kommunförbundet samarbetar som bäst i det tvååriga EU-finansierade projektet Rainbow Rights, där hbtq-likabehandling främjas på lokal och regional nivå.

Etiketter