Vilken roll spelar medborgarinstituten i framtidens kommun?

Den nya fullmäktigeperioden är viktig vid granskningen av verksamheten och den ekonomiska balansen i de nya kommunerna. Fastän de ekonomiska randvillkoren förutspås bli strama även i framtidens kommuner, finns det ett ännu mer vägande skäl att satsa på att främja kommuninvånarnas välbefinnande. Det är en uppgift som åligger kommunerna och man strävar också efter att skapa ekonomiska incitament för ett resultatorienterat främjande av hälsa och välmående.

I serviceutbudet bör man minnas den mångsidiga nytta man har av medborgarinstitutens verksamhet. Nyttan är betydelsefull både för kommuninvånarna och för kommunerna som ordnar verksamheten. Fastän kommunerna inte har någon lagstadgad skyldighet att vara huvudmän för medborgarinstitut behövs medborgarinstitutstjänster som stöder kommuninvånarnas självständiga aktivitet och deras välmående i alla kommuner och de bör finnas nära kommuninvånarna.

I den promemoria som finansministeriets sakkunniggrupp Framtidens kommun framlade i februari 2017 konstateras att kommunerna skapar möjlighet till ett aktivt liv och till välmående för sina invånare i en trygg och trivsam livsmiljö utgående från deras egna resurser.

Kommunerna sköter denna uppgift bland annat genom att vara huvudmän för medborgarinstitut. Medborgarinstitutens tjänster har en central roll i främjandet av invånaraktivitet och välmående även i framtidens kommuner. Medborgarinstituten erbjuder mångsidiga möjligheter till personlig utveckling och fritidsaktiviteter. Med dessa tjänster skapar man kunnande, glädje och välbefinnande i kommuninvånarnas vardag. Kurserna präglas av delaktighet, gemenskapsanda, ett aktivt liv och som socker på botten att lära sig sånt som man är intresserad av. Vi lär oss och har behov av verksamhetsmöjligheter under hela livet och därför ska utbildning och inlärning av nya saker inte bara begränsas till barndomen och ungdomen. Förändringarna i samhällsfärdigheter och i arbetslivet kräver också fortsatt inlärning av nya saker.

Det fanns 184 medborgarinstitut i Finland förra året av vilka 160 var kommunägda. Medborgarinstitutsverksamheten är ett strategiskt val. Kommunerna har också insett betydelsen av det fria bildningsarbetet. I medborgarinstituten kan man också ordna annan utbildning enligt lokala behov. En del av medborgarinstituten har regional verksamhet och genomför på så sätt samarbetet mellan kommunerna.

Kommunerna bevakar invånarnas levnadsförhållanden och välfärd och utarbetar en välfärdsberättelse. Det är bra att också lyfta fram nyckeltalen för medborgarinstitutens verksamhet i de centrala planer som mäter välbefinnande. Professor Jyri Manninen har forskat i välfärdsfaktorer inom medborgarinstitutsverksamheten och i de kostnadsfördelar de skapar. Resultaten ger vid handen att medborgarinstituten spelar en viktig roll i främjandet av välfärden.

Etiketter