En anmälan till Skatteförvaltningen senast 20.11.2018

Kommunens rätt att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 2019–2021

Med befrielse från skatt avses ett beslut av den behöriga myndigheten genom vilket den skatt- eller betalningsskyldige befrias partiellt eller fullständigt från skatt som ska betalas eller som redan har betalats. Den skattskyldige ska lämna in en ansökan om befrielse, vilken avgörs av myndigheten. Ansökan kan också avslås.

Rätten att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergick till Skatteförvaltningen 1.6.2013 genom en ändring av lagen om skatteuppbörd (882/2012) som trädde i kraft 1.1.2013. Ändringen behandlas i Kommunförbundets cirkulär 7/80/2013.

Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Kommunen kan lämna skatteuppbördsmyndigheten en anmälan om beslutsrätt som gäller kommunalskatt och fastighetsskatt. I enlighet med anmälan avgör kommunen då ärenden som gäller befrielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt eller vardera, med iakttagande av 50 § i lagen om skatteuppbörd (fr.o.m. 1.11.2019 ny lag om skatteuppbörd 12.1.2018/11 47 §). En anmälan som gjorts tidigare gäller i fråga om ansökningar som blir anhängiga senast 31.12.2018.

För tiden 1.1.2016–31.12.2018 förbehöll sig sammanlagt 46 kommuner rätten att besluta om befrielse från både kommunal- och fastighetsskatt. Dessutom förbehöll sig en kommun rätten att besluta enbart om kommunalskatt och 17 enbart om fastighetsskatt.

För att förbehålla sig beslutsrätten i fråga om ansökningar under perioden 1.1.2019–31.12.2021 ska kommunen göra en anmälan till Skatteförvaltningen senast 20.11.2018. Fullmäktige avgör om kommunen ska förbehålla sig beslutsrätten, såvida inte fullmäktige i en instruktion har delegerat behörigheten till någon annan kommunal myndighet med stöd av 91 § i kommunallagen.

Bestämmelser om förbehållande av beslutsrätt finns i 51 § i lagen om skatteuppbörd. Den kommun som vill förbehålla sig beslutsrätten ska enligt lagen lämna in en anmälan om detta till skatteuppbördsmyndigheten innan treårsperioden börjar och senast vid den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer. Skatteförvaltningen gav 1.11.2017 ett ”beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt”. Anmälan kan göras genom en fritt formulerad anmälan eller på Skatteförvaltningens blankett som finns på Skatteförvaltningens tjänster för skattetagare under fliken Länkar: http://veronsaajat.vero.fi/sv-FI/ohjeet/linkit/Sidor/Default.aspx. Blanketten innehåller också kontaktuppgifter till Skatteförvaltningen om det finns frågor gällande anmälan.

Om kommunen beslutar att den inte vill förbehålla sig beslutsrätten, behöver den inte  meddela detta till Skatteförvaltningen, utan beslutsrätten övergår då direkt med stöd av lagen till Skatteförvaltningen 1.1.2019.

Om beslutsrätten övergår till Skatteförvaltningen skickar Skatteförvaltningen positiva beslut om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt för kännedom till kommunen i fråga. Skatteförvaltningens positiva och negativa beslut om kommunalskatt och fastighetsskatt statistikförs hos Skatteförvaltningen enligt antal, per skatteslag och kommunvis. De befrielser från kommunalskatt och fastighetsskatt som Skatteförvaltningen beviljat statistikförs i euro enligt skatteslag och per kommun. Det kommer årligen in väldigt lite ansökningar per kommun, så av sekretesskäl publicerar Skatteförvaltningen inte kommunvisa förteckningar över avgörandena.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe