JHS-rekommendationer

Rekommendation JHS 212 Hantering av servicenivån för ICT-tjänster godkändes

JHS 212 Hantering av servicenivån för ICT-tjänster godkändes av Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) 9.10.2019. Rekommendationen ersätter rekommendation JHS 174 Klassificering av servicenivån för ICT-tjänster.

Syftet med rekommendation JHS 212 Hantering av servicenivån för ICT-tjänster är att definiera de termer för hanteringen av servicenivån (SLM), de processteg och de prestandamått som mäter servicenivån (SLA) för centrala ICT-tjänster som ska användas inom den offentliga förvaltningen. Därtill omfattar rekommendationen mätning av kundnöjdheten samt principer för sanktioner för ICT-serviceproducenter.

Syftet är att harmonisera prestandamått för ICT-tjänster för att förbättra tjänsternas interoperabilitet. Rekommendationen beaktar de krav som den ändrade lagstiftningen ställer samt nya servicemodeller (molntjänster). I rekommendationen hänvisas till referensramen ITIL® v4 och till standarden ISO/IEC 20000.

Som bilaga till rekommendationen ingår en modell för servicenivåavtal för ICT-tjänster. Avtalsmodellen är avsedd att användas inom den offentliga förvaltningen när kunden (beställaren) upphandlar ICT-tjänster och stödtjänster i anknytning till dem. Genom avtalet avtalas om servicenivån på tjänsterna och om de avvikelser i servicenivån som leder till sanktioner.

Avtalsmodellen är utformad i ett sådant format att den kan kompletteras och bifogas till en anbudsförfrågan eller ett upphandlingskontrakt. Avsikten är att dess innehåll ska kunna skräddarsys från fall till fall så att det passar upphandlingsbehovet. Utgångspunkten är att inget av de prestandamått eller de mål på servicenivån som beskrivs i rekommendationen är obligatoriskt.

 

Tillämpningsområde

Det rekommenderas att de organisationer som producerar och upphandlar ICT-tjänster inom den offentliga förvaltningen använder de mål på servicenivån som JHS 212-rekommendationen fastslagit när de ingår servicenivåavtal. Rekommendationen är avsedd för vanliga ekonomisk-administrativa tjänster.

Rekommendationen är inte avsedd för upphandling och produktion av tjänster inom specialområden såsom brand- och räddningsväsendet eller andra säkerhetskritiska tjänster där det är frågan om människors liv eller hälsa.

Bekanta dig med JHS 212-rekommendationen och avtalsmodellen på JHS-systemets webbplats

Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandling inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015)

Etiketter
Tom Holmroos

Tom Holmroos

Data- och digitaliseringsdirektör
Strategienheten, Data, informationstjänster och analytik
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets informationshantering och kunskapsledning
  • utveckling av Kommunförbundets informationstjänster och analys
  • Kommunförbundets informationsförvaltning