Vi förbereder oss tillsammans inför informationshanteringslagen

Nätverket för kommunernas informationssäkerhetsansvariga (Kun-TVV) startas

Informationshanteringslagen (906/2019) trädde i kraft i början av året. Enligt den nya lagen ansvarar en informationshanteringsenhet för informationshanteringsarrangemangen i den egna utvidgade verksamhetsmiljön och för den systematiska utvecklingen inom informationssäkerhetsområdet. Informationssäkerhetsbestämmelserna ska anpassas till den egna verksamheten.  Övergångsperioden för kommunsektorn sträcker sig till början av 2023, då lagen blir bindande också för kommunala aktörer. Den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd har som uppgift att främja ibruktagandet av informationssäkra förfaringssätt. I beredningen av informationshanteringslagen ansåg förvaltningsutskottet att säkerhetskraven är en del av en interoperabel informationshantering.   

Informationshanteringslagens bestämmelser gäller bland annat följande:

  • informationssäkerhet i fråga om informationsmaterial och informationssystem
  • informationsöverföring i datanät
  • tryggande av säkerheten i fråga om informationsmaterial
  • kontroll av användarrättigheter för informationssystem
  • insamling av logginformation

Nätverket för kommunernas informationssäkerhetsansvariga (Kun-TVV)

För att stödja de gemensamma förberedelserna har Kommunförbundet inrättat ett nätverk för kommunernas informationssäkerhetsansvariga (Kun-TVV). Nätverkets första mandatperiod är 2020–2022. Nätverket inledde sin verksamhet 1.4.2020 med ett webbevenemang som man kan se en inspelning av med lösenordet ”kickoff0104” (28 min. lång). Inspelningen ger en god uppfattning om nätverkets verksamhet och om hur den knyter an till andra grupper inom den offentliga förvaltningen. Jari Ylikoski, sakkunnig vid Kommunförbundet, är ordförande för nätverket

Med tanke på nätverkets mångfald och omfattningen av delområdet informationssäkerhet har det inrättats en beredningsgrupp för att identifiera, behandla och samordna aktuella frågor. Sammansättningen är dynamisk och kommunmedlemmarnas representation i gruppen består av städerna Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Beredningsgruppen arbetar dynamiskt för en ändamålsenlig behandling av aktuella frågor, såsom de krav på informationssäkerhet som informationshanteringslagen för med sig till kommunsektorn. Jari Ylikoski, sakkunnig vid Kommunförbundet, är ordförande också för beredningsgruppen. Ur ett helhetsperspektiv möjliggör Kommunsektorns styrgrupp för dataskydds- och informationssäkerhetsansvariga (KunTTO) resursfördelning och främjar samarbetet med myndigheter (statsförvaltningen). Ordföranden för nätverket Kun-TVV agerar som mellanhand till styrgruppen.

Nätverkets mål och uppgifter

Nätverket ska fungera som en diskussionsplattform för kommunsektorn. En fråga som kan diskuteras är vilken betydelse informationshanteringslagen och dess säkerhetskrav har i kommunsektorns vardag. En kommunal aktör kan ta upp ett ärende på ett allmänt plan eller rikta det till exempel till beredningsgruppen. Kun-TVV strävar efter att i första hand använda sig av den gemensamma webbarbetsplatsen Teams. Genom Teams kan man se, skapa och dela material. Där distribueras också mötesmaterial från styrgruppen och beredningsgruppen. I diskussionerna på webbarbetsplatsen vill vi uppmuntra mindre kommuner och kommunala aktörer att lyfta fram utmaningar inom informationssäkerhetshanteringen.

Nätverkets mål och uppgifter är bland annat följande:

  • att främja införandet av informationssäkerhetskrav bland kommunala aktörer
  • att öka förståelsen och kunskapen inom informationssäkerhet i kommunsektornatt göra det möjligt för (enskilda) kommunala aktörer att beakta lagens skyldigheter i den egna informationssäkerhetspraxisen 
  • att redogöra för hur man ska hantera lagens informationssäkerhetskrav ur informationshanteringsenhetens synvinkel
  • att främja och möjliggöra samarbete mellan kommunala aktörer inom dataskydd
  • att möjliggöra dialog med de aktörer som statsförvaltningen utnämnt (uppföljning av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet - på nationell nivå)

Nätverket gör det också möjligt för Cybersäkerhetscentret att nå så många som möjligt i kommunsektorn när det finns behov av att informera om läget och lyfta fram hotfulla situationer och risker. Cybersäkerhetscentret använder nätverksmedlemmarnas kommun.fi-adresser de då informerar om ovan nämnda situationer. 

Hur ansluter man sig till nätverket?

Alla informationssäkerhetssansvariga inom kommunsektorn är välkomna att ansluta sig till nätverket. Du kan ansluta dig till nätverket genom att skicka e-post till adressen tietoturva@kuntaliitto.fi. Mer allmän information fås av nätverkets ordförande Jari Ylikoski (jari.ylikoski@kuntalitto.fi). Medlemmarna i nätverket läggs till i nätverkets Teams-kanal.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.