Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

Olika kommuners roller, styrkor och verksamhetsförutsättningar

Kunnan roolit

Kommunerna kommer även i framtiden att vara betydande aktörer i det finländska samhället. Kommunerna ansvarar i framtiden för främjandet av den lokala identiteten och demokratin, invånarnas välbefinnande och livskraften inom området.

Nästan alla kommunala verksamheter påverkar invånarnas välbefinnande och ortens livskraft. Verksamheterna är sålunda omfattande och tvärsektoriella uppgiftshelheter. Välmående kommuninvånare är en förutsättning för kommunens livskraft. Aktiv interaktion mellan kommuninvånarna är en förutsättning för att kommunens livskraft och välfärd ska kunna främjas.

Kommunerna har fortfarande en stor mängd uppgifter och många roller på det lokala planet. I framtidens kommun framträder sju olika roller. Betoningarna mellan de olika rollerna kan variera beroende på varje kommuns egna styrkor. Rollerna kan snarast ses som överlappande, inte isolerade från varandra.

Framtidens kommun har sju olika slags roller:

  1.  Bildningsrollen
  2.  Välfärdsrollen
  3.  Delaktighets- och gemenskapsrollen
  4.  Närings- och sysselsättningsrollen
  5.  Livsmiljörollen
  6.  Självstyrelserollen
  7.  Utvecklings- och partnerskapsrollen

Olika slags kommuner fattar hållbara beslut för att främja välfärden och livskraften utgående från de egna förutsättningarna och särdragen i sin verksamhetsmiljö. Det är betydelsefullt också på ett nationellt plan att olika slags kommuners styrkor och den roll kommunerna spelar för byggandet av samhällets framtid har identifierats.

Läs mer om kommunens olika roller och olika slags kommuners samhälleliga betydelse nedan. 

tags

Hae lisää