Näringspolitik

Ledning av livskraften i kommunerna

I och med att serviceproduktionen inom den offentliga sektorn öppnas börjar kommunernas roll i stärkandet av den lokala ekonomins livskraft igen lyftas fram som ett viktigt element i ledningen av kommunen. Kommunens livskraft påverkas av besluten inom alla förvaltningsområden, vilket gör att frågan inte längre bara gäller näringslivet utan är en aspekt som bör beaktas i kommunstrategin och i allt beslutsfattande.

Livskraftseffekterna kan komma till uttryck genom förändringar i kommunorganisationens verksamhet, nya verksamhetsförutsättningar för företagen och förändringar i kommuninvånarnas beteende.

Den tekniska utvecklingen samt förändrade värderingar och levnadsvanor påverkar efterfrågan och försnabbar den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet. En central motor för livskraften är förmågan till förnyelse, vars betydelse accentueras på lång sikt. Man måste kunna ge plats åt nya lösningar. 

Kommunernas roll i stärkandet av den lokala livskraften är en viktig del av Kommunförbundets strategi. I enlighet med den har Kommunförbundet under de senaste åren målmedvetet producerat information om verksamhetsmodeller med hjälp av vilka kommunerna kan stödja den lokala ekonomins livskraft.

Livskraftseffekterna har granskats eller kommer att granskas ur följande perspektiv:

  • Livskraftspolitikens dimensioner och organiseringen av näringspolitiken
  • Infrastrukturen som grund för livskraften
  • Upphandling som en del av ledningen av livskraften i kommunerna
  • Identifiering och beaktande av livskraftseffekter inom kommunernas olika ansvarsområden
  • Livskraft och närservice på landsbygden
  • Grön ekonomi för främjande av kommunens livskraft
  • Logistik och livskraft
  • Kommunernas informationsresurser och livskraft
  • Livskraften vid kommunsammanslagningar

Denna information har förädlats till en utvecklingstjänst för kommunledningen under projektet Nyckeln till livskraft i samarbete med olika pilotkommuner, universitetspartner och FCG. 

tags