Gästkolumnist jur.lic., vice häradshövding Tanja Mansikka 29.5.2017

Bolagiseringar leder till en annorlunda PR-värld

Samarbetet och det inbördes beroendet mellan privata och offentliga sektorn ökar hela tiden. Den här utvecklingstrenden syns också i landskapsreformens bolagiseringsprojekt som bereds för närvarande. Gränserna för tillåten PR-verksamhet är olika inom privata och offentliga sektorn.  Bestämmelser om tjänsteansvar, offentlighet och jäv som gäller offentliga sektorn finns inte inom privata sektorn.

”Vanlig gästfrihet är tillåten”, men var går gränsen för den offentliga förvaltningen?

Gränserna för vad som är tillåten PR-verksamhet inom offentliga sektorn är inte entydiga. Vanlig gästfrihet är alltid tillåten. Men vanlig gästfrihet har olika innebörd i fråga om tjänstebrott och mutbrott i näringsverksamhet. I kommunkoncernen bör man därför tänka igenom saken och ge allmänna anvisningar om var gränsen för det tillåtna går. Anvisningarna kan också användas som rättesnöre.

Gärningsbeskrivningarna i bestämmelserna om mutbrott i näringsverksamhet och i bestämmelserna om tjänstebrott är olika och genom dem skyddas olika objekt. Syftet med kriminaliseringen av tagande av muta, som är ett tjänstebrott, är i första hand att skydda lagligheten i en enskild tjänsteutövning och avvärja osaklig påverkan. Avsikten med den kompletterande separata bestämmelsen om mutförseelse är å sin sida att skydda medborgarnas förtroende för myndighetsverksamheten allmänt taget samt att förebygga överdriven gästfrihet och mottagande av överdrivna förmåner, trots att det inte är fråga om påverkan på ett enskilt beslut.

Observera skillnaden mellan mutbrott i näringsverksamhet och tjänstebrott

Bestämmelserna om mutbrott i näringsverksamhet avser å sin sida att skydda det ömsesidiga förtroendet mellan näringsidkaren och de anställda samt också i någon mån att skydda verksamhetsförutsättningarna för konkurrerande näringsidkare. I praktiken tillämpas bestämmelserna om mutbrott i näringsverksamhet mer sällan än bestämmelserna om tjänstefel i myndigheternas verksamhet. När skötseln av uppgifter läggs ut hos privata företag, inklusive kommunala bolag och eventuellt landskapens bolag, ändras också praxis med tillämpningen av bestämmelserna om mutbrott. Det här påverkar också vilket förfarande som anses vara ett brott.

När en verksamhet bedrivs i aktiebolagsform finns det skäl att minnas att jävsbestämmelserna för ett aktiebolag inte är de samma som jävsbestämmelserna i förvaltningslagen och kommunallagen. Offentlighetslagstiftningen gäller inte heller ett bolag direkt. Straffrättsligt tjänsteansvar föreligger inte. I vissa situationer kan en person göra sig skyldig till missbruk av förtroendeställning.

Kommunen kan inte lägga ut ansvaret för beslutsfattandet på konsulter

Kommunerna anlitar ofta konsulter som kompetensstöd. Konsultens verkliga ansvar i kommunens beslutsfattande är obefintligt. Konsultverksamheten begränsas inte av offentliga sektorns bestämmelser om tjänsteansvar, jäv och offentlighet.  Visserligen kan konsulterna göra sig skyldiga till mutande av tjänsteinnehavare, men ur mutbrottssynvinkel arbetar de på ett område där bestämmelserna om mutbrott i näringsverksamhet tillämpas. När man bedömer konsultens eventuella skadeståndsansvar, bedöms myndighetens eget ansvar för beslutsfattandet och då går det lätt så att konsultens ansvar suddas ut.

Eftersom bestämmelserna om tjänsteansvar inte tillämpas på enskilda aktörers verksamhet, är det ytterst viktigt att kommunen övervakar innehållet i de avtalsenliga skyldigheterna och efterlevnaden av dem så att kommuninvånarnas rättssäkerhet tryggas.

 

Text: Tanja Mansikka

fornamn.efternamn @ kirkkonummi.fi

 

Tanja Mansikka skriver sin doktorsavhandling om mutbrott och tjänsteansvar. Hon är kommunjurist vid Kyrkslätts kommun.

Skribent

I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.