Timo Reina 14.12.2017:

Kompensationsmodellen för kommunernas egendom hotar bli alltför vag

Timo Reina

Finansministeriet publicerade idag sitt förslag till en modell för kompensation av kommunernas egendom i enlighet med grundlagsutskottets krav. Modellen som har överlämnats till riksdagen finns på finska.

Enligt förslaget har kommunen möjlighet att få kompensation för egendomsarrangemang, om kommunens ekonomiska situation och möjlighet att självständigt besluta om sin ekonomi äventyras på ett väsentligt sätt. Kommunen kan få kompensation om förlusten skulle leda till ett betydande kalkylerat tryck på att höja kommunalskatten. 

Kommunförbundets utgångspunkt har varit att kompensationsmodellen ska gälla all egendom och alla kommuner. Kriterierna och förfarandena i fråga om kompensationsmodellen ska uppfylla grundlagens krav och modellen måste i praktiken vara trovärdig.

Tyvärr innebär den modell som nu publicerats fortfarande stor ovisshet om i vilken situation kommunerna i själva verket har rätt till kompensation för förluster till följd av egendomsarrangemangen. Kriterierna är mycket vaga och ger staten en omfattande prövningsmöjlighet.

Det är också märkligt att vid bedömningen av kommunens situation föreslås också de hyror som landskapen betalar under övergångsperioden betraktas som vinning. De är ju inte alls någon vinning för kommunen utan en ersättning för det kommunala kapital som landskapet förfogar över.

En annan betydande brist i förslaget är att behovet av kompensation kopplas till bedömningen av kommunens ekonomiska situation. Kommer det här att leda till att av orsaker som inte har med reformen att göra är egendomen i en kommun med en svag ekonomisk ställning mer skyddad än i övriga kommuner?  Kompensationsmodellen bör ersätta ekonomiska förluster som beror på reformen oberoende av kommunens allmänna ekonomiska ställning. Den här slutsatsen drar också professor Kaarlo Tuori i sitt utlåtande.

Den tredje olägenheten gäller den process genom vilken kommunens rätt till kompensation definieras. Kommunförbundet har föreslagit att det behövs ett oberoende förfarande, i vilket kommunen och staten behandlas på lika villkor. Nu är det Finansministeriet som ska överväga om kommunen ska få kompensation, även om ändring får sökas i beslutet.

Den föreslagna kompensationsmodellens grundlagsenlighet och faktiska konsekvenser måste genomlysas och bedömas noga i riksdagen. 

Skribent

Skribenten är Kommunförbundets vice verkställande direktör.

På Twitter: @TimoReina