Sanna Lehtonen 12.5.2017

Statsandelsberäkningar för de enskilda kommunerna år 2018

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018 vid ekonomi- och skatteprognosdagarna 11.5.2017. I kommunekonomiprogrammet som publicerades 28.4.2017 ingår de viktigaste uppgifterna om förändringar som gäller kommunerna under ramperioden, men statsförvaltningen ger inte ut några kommunvisa förhandsberäkningar av statsandelarna. Syftet med Kommunförbundets preliminära beräkningar är att kommunerna ska få hjälp med att planera sin ekonomi för det kommande året och göra upp sina budgetar för 2018.

Vid budgetmanglingen våren 2017 fattades det inga avgörande nya beslut som påverkar statsandelsbeloppet. Sammanlagt kommer statsandelarna att minska med cirka 200 miljoner euro från år 2017 till 2018.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet som slöts hösten 2016. I avtalet ingår ett antagande om att de nedskurna semesterpenningarna och arbetstidsförlängningen sparar pengar för kommunerna. Utgående från de antagna kostnadsbesparingarna skärs statsandelen för kommunal basservice ner med sammanlagt 468 miljoner euro (85 €/inv.) år 2018.

Kommunernas faktiska kostnader var år 2015 mindre än de kalkylerade kostnader som används som grund för statsandelen. Med anledning av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelen med -73 miljoner euro år 2018.

Via statsandelssystemet deltar staten i finansieringen av den basservice som kommunerna tillhandahåller. Systemet jämnar ut skillnaderna mellan kommunerna i fråga om servicebehovet, kostnaderna för servicen och kommunernas inkomster. Eftersom alla kommuner är skyldiga att tillhandahålla samma tjänster för sina invånare med en rimlig skattegrad, är statsandelssystemets uppgift att garantera kommunerna likvärdiga ekonomiska möjligheter att tillhandahålla lagstadgade tjänster.

Statsandelssystemet används också för politisk styrning. Statsbidragen till kommunerna har en betydande roll i statsfinanserna, eftersom de utgör omkring en femtedel av statens totala utgifter. Statsbidragen till kommunerna har under de senaste åren minskat med hundratals miljoner euro.

I de preliminära statsandelsberäkningarna för år 2018 har årliga automatiska ändringar beaktats. Automatiska ändringar görs till exempel utgående från Statistikcentralens uppgifter om befolkningen i de enskilda kommunerna enligt ålders- och språkgrupp per 31.12.2016. I kalkylerna har också beaktats att sänkningen av klientavgifterna för småbarnspedagogik delvis kompenseras kommunerna via statsandelssystemet (+ 25 miljoner euro). Också förändringarna i kommunernas uppgifter och skyldigheter enligt kommunekonomiprogrammet våren 2017, till exempel effektiviseringen av den specialiserade sjukvården, har beaktats i beräkningen.

De preliminära beräkningarna är som namnet säger förhandsuppgifter om kommunernas statsandelsfinansiering för år 2018 utgående från de uppgifter som finns tillgängliga när beräkningen görs. Den största osäkerhetsfaktorn är skatteuppgifterna för 2016, som baserar sig på statistiken över inkomstutvecklingen och som används i beräkningen av statsandelsutjämningen. Också en stor del av uppgifterna om bestämningsgrunderna uppdateras under året före det slutliga beslutet.

Beräkningarna uppdateras nästa gång i juni, september och november. Finansministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet fattar sina slutliga beslut om statsandelsfinansieringen för år 2018 i slutet av december 2017.

Preliminära statsandelsberäkningar för 2018

Skribent

Skribenten är utvecklingschef inom kommunalekonomi vid Kommunförbundet.

På Twitter: @SKlehtonen