Mikko Vanninen 10.12.2018

Bli föregångare inom beställaransvar!

Mikko Vanninen

Kommunerna köper underentreprenader och hyresarbete med skattemedel. De är rätt betydande beställare som genom sin verksamhet också föregår med exempel för företagen. Man kan alltså förmoda att kommunerna sköter sitt beställaransvar, som också syftar till att motarbeta grå ekonomi, på ett föredömligt sätt.

En del gör det också. I år har beställaransvaret inspekterats redan i 160 kommuner, bland dem flera exemplariska beställare. 

En del kommuner skaffar till exempel utredningar enligt beställaransvarslagen av alla sina avtalspartner oberoende av om gränsvärdena överskrids eller om avtalen omfattas av lagens tillämpningsområde eller inte. Många anser att det är lättare att skaffa utredningar av alla än att bedöma från fall till fall vilka utredningar som behövs. Dessa kommuner har ofta också fungerande processer för att skaffa och förvara utredningar enligt beställaransvarslagen.

Det finns också kommuner som ansvarar för transparensen i hela underentreprenörskedjan, även om lagen inte kräver det. Detta har genomförts genom att förbud mot underentreprenörskedjor utan beställarens tillstånd skrivs in i avtalen. På så sätt känner beställaren till vem som är den faktiska utföraren av det avtalade arbetet, och då kan den beställare som står överst i beställarkedjan också bättre styra underentreprenörskedjorna. På detta sätt kan beställaren i bästa fall också undvika grå ekonomi, till exempel svart arbetskraft, som ofta förekommer i långa underentreprenörskedjor.

Det kan bli dyrt att försumma sitt beställaransvar

Många kommuner kan alltså med fog kallas för föregångare i beställaransvar, dessvärre dock inte så många som vi hade hoppats.

Förvånansvärt många kommuner har nämligen svaga kunskaper om beställaransvarslagen, och i många fall hade utredningar enligt beställaransvarslagen inte skaffats alls vid ingåendet av avtal. I dessa fall har kommunen inte före avtalet utrett avtalspartens bakgrund eller hur avtalsparten skött sina offentliga förpliktelser såsom betalning av skatter. Kommunen tar då en stor risk: Avtalsparten kan utan beställarens vetskap hamna i så stora ekonomiska svårigheter att parten inte klarar av att genomföra de avtalade arbetena. Om avtalsparten på grund av detta blir försatt i konkurs innebär det vanligtvis betydande tilläggskostnader för beställaren.

Underlåtenhet att skaffa utredningar enligt beställaransvarslagen kan bli dyrt för kommunen också i form av en försummelseavgift. För försummelse av beställaransvarslagen kan myndigheten påföra kommunen en försummelseavgift på mellan 2 000 och 65 000 euro. Tyvärr måste försummelseavgift nu övervägas för flera inspekterade kommuner.

Kommunerna vill sköta sitt beställaransvar väl

”Vem vill ingå underleverantörsavtal med skumma aktörer?” frågade vår inspektör på en informationsträff kring beställaransvar i samband med inspektionen i en kommun.
Inte en enda hand räcktes upp. Det är en bra utgångspunkt, och därifrån kan man övergå till direkt handling: avtalsparter som försummar lagstadgade skyldigheter kan man undvika genom att skaffa utredningar enligt beställaransvarslagen innan man köper hyrt arbete eller underentreprenader.

Och kommunen behöver inte nöja sig med lagens miniminivå. Den kan ta efter de bästa och kliva direkt in bland föregångarna inom beställaransvar – dra stolt sitt strå till stacken för att främja lika konkurrens mellan företagen och efterlevnaden av anställningsvillkoren.

Lyckligtvis har intresset för beställaransvar varit stort i kommunerna: upp till 40 personer från kommunens olika sektorer har deltagit i informationsträffarna, också nyckelpersoner från kommunägda bolag. En del av kommunerna tog informationsträffarna som gratis utbildning och inspektionen som ett inlärningstillfälle, och så lönar det sig att göra också.

Jag har alltså all orsak att tro att vi snart får se många fler föregångare inom området.

Mikko Vanninen
Överinspektör och teamledare för tillsyn över beställaransvaret. Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet. På fritiden sportintresserad hockeydomare och pappa.
På Twitter: @MikkoVanninen och @tilaajavastuu

Skribent

I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.