Irmeli Myllymäki 24.1.2018:

Dags för samarbete i bildnings- och vårdtjänsterna!

I diskussionerna kring beredningen av landskaps- och vårdreformen har förkortningen SISOTE skymtat fram på senare tid. Med SISOTE avses de beröringspunkter och gemensamma tjänster som finns i  kommunens bildningstjänster och landskapets social- och hälsovårdstjänster. I anknytning till temat ordnade Kommunförbundet förra veckan en sammankomst för kommunernas bildningsdirektörer och landskapens förändringsledare. Syftet med sammankomsten var att främja samarbetet mellan kommunernas bildningstjänster och de nya landskapens tjänster. I servicen för barn, unga och familjer och i annan välfärdsservice finns det ett stort antal tjänster där kommunernas och de nya landskapens tjänster överlappar varandra och kräver gränsöverskridande samarbete. För att de tjänster som kunden behöver ska kunna ges smidigt på de här gränsytorna lönar det sig att inleda samarbetet redan i beredningsskedet. 

Oron för att kommunernas bildningsväsende nästan helt förbigås i beredningen av vård- och landskapsreformen framgick av den enkät som Kommunförbundet genomförde i augusti 2017. Under höstens gång har också ministerierna blivit medvetna om den här bristen, men bland de ansvariga för det kommunala bildningsväsendet råder det fortfarande förvirring och ovisshet om vad kommunerna borde ta itu med. Via det riksomfattande programmet för utveckling av barn- och familjetjänster LAPE görs det ett gott arbete i landskapen och kommunerna men går det att genom programmet i sin helhet ta ansvar för allt arbete på gränssnitten? Riskerar integrationen av tjänsterna att splittras i och med landskapsreformen och riskerar bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna att tillhandahållas helt fristående från varandra?

Syftet med den sammankomst Kommunförbundet ordnade var att ge information men också att hjälpa till med att starta ett samarbete i de landskap där bildningsväsendet tillsvidare inte är med i beredningen. I landskapsvisa grupper funderade deltagarna på de viktigaste förutsättningarna för hur ett gott samarbete kan byggas upp mellan kommunen och landskapet och kunderna få de tjänster de behöver. I diskussionerna i alla grupper underströks kraftigt att mellan kommunen och landskapet behövs det en fungerande samarbetsgrupp eller ett forum för behandling och utveckling av gemensamma frågor. En förutsättning för ett lyckat samarbete ansågs också vara att gemensamma mål fastställs och att strategierna går i samma riktning. Dessutom behövs det tydliga ledarskapsstrukturer, fungerande information och gemensam förståelse för ansvarsfördelningen.

I regeringens proposition till landskapslag sägs att ”Landskapet och kommunerna inom dess område ska för varje fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, målen och arbetsfördelningen vid skötseln av deras uppgifter.” (RP 15/2017, Landskapslagen, I del, 3 kap., 15 §). Mer än så styr lagstiftningen inte kommunernas och landskapens samarbetsformer. I landskapen bör för det egna området beredas bästa möjliga system som säkerställer ett ömsesidigt samarbete och en integration av servicen mellan bildningstjänsterna, som åligger kommunerna, och social- och hälsovårdstjänsterna, som åligger landskapen. En lyckad lösning uppnås inte i ett slag utan det finns skäl att avsätta tid för beredningen.

I flera landskap har den kommunala bildningsledningen redan nu egna nätverk som kunde utnyttjas åtminstone i det skede då beredningen inleds. I kommunerna har man redan insett att det krävs mycket beredningsarbete för att tjänsterna på gränsytorna ska bli lyckade. För att arbetet ska framskrida behövs det inom ramen för ett gemensamt forum tid och vilja att bygga upp ett förtroende och hitta en gemensam riktning. Senast nu är det dags för kommunernas bildningsdirektörer att ta tag i saken och börja tänka på att bygga upp ett samarbete med landskapet. Men från landskapets sida behövs det också någon slags öppning för inledningen av en gemensam beredning. Inför den största reformen inom den offentliga sektorn finns det skäl att ta i bruk allt tillgänglig kompetens.

Bildningsledningen har ett tydligt budskap till beredningen av landskaps- och vårdreformen: Ansvarsfördelningen, resursfrågorna och fastställandet av gemensamma verksamhetsformer lyckas bara om det finns ett fungerande forum för gemensam diskussion och gemensamt arbete. Man måste också komma ihåg att samarbetet kräver koordination och att koordination kräver resurser. Vem som ska ansvara för koordineringen är en fråga som man till en början måste komma överens om genast.

Skribent

Skribenten är utbildningschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @IrmeliMyllymaki