Anne Jarva 8.5.2018:

Kommunen lockar med särpräglade boendemiljöer – och bra service

Anne Jarva

I Finland trivs vi där vi bor. Vi är stolta över vacker natur, service som fungerar i vardagen och handlingskraft. Men i olika kommuner kan samma ord ha olika innebörd. Därför bör framtidens kommun vara lyhörd för invånarnas önskemål: hur kan man just i vår kommun stärka det särpräglade, underlätta vardagen och skapa orsak till fest.

Finlands Bostadsmässas färska boendebarometer har utrett hur finländarna ser på sitt boende 2017 och 2018. Enligt enkäten som bygger på ett sampel från hela landet är finländarna i snitt mycket nöjda med det område där de bor. Vi vill också bevara balansen mellan olika slags boendemiljöer.

Finland urbaniseras, men småhusen klarar sig bra

I Finland prioriteras flervåningshus inom bostadsproduktionen. Folk strömmar till städerna, barnfamiljer trivs i Helsingfors centrum och unga låter allt oftare bli att skaffa körkort. Enligt boendebarometern är finländarna ändå småhusfolk – åtminstone drömmer vi om ett eget hus.

Av sex typer av bostadsområden var dessa tre populärast: småhusdominerade områden nära städer, tätorter på landsbygden och glesbygdsområden. På fjärde plats kom centrum i små städer. Centrum i stora städer och höghusområden nära städer kommer efter de andra i popularitet. Helsingforsarna utgör ett undantag eftersom de klart mest gillar att bo i centrum. I Esbo och Vanda är småhusdominerade områden mycket mera lockande.

Lokal särprägel och smidig vardag är bäst

Barometern frågade vad finländarna är stolta över i sin hemkommun, och vad de vill utveckla. Folk är oftast stolta över naturen och faktorer som har att göra med yttre boendeförhållanden, service och livsföring.

Särdragen på olika orter aktualiserades också: Naturen betyder hav och parker för Helsingforsborna, insjölandskap för Kuopioborna och skogsklädda höjder för Tohmajärviborna. I stadsregioner uppskattar man smidig kollektivtrafik, på små orter t.ex. goda möjligheter att cykla och på lite avlägsnare områden fungerande kommunikationer. Folk är också stolta över att orten utvecklas och växer – eller över att förhållandet mellan pris och kvalitet i boendet är i balans.

Invånarna uppskattar den kommunala servicen och vill att den utvecklas

Den kommunala servicen uppskattas och kommunerna förväntas på ett mångfacetterat sätt ta hand om olika boendebehov, olika invånare och olika boendemiljöer.

I de största städerna utgör den byggda miljön en del av livsmiljön och stadsborna vill därför att staden ska sköta om att boendemiljöerna är trivsamma och vackra. Också de som inte direkt berörs av saken anser det viktigt att det finns tillräckligt med småhustomter eller hyresbostäder. Viktigast är det att man också utvecklar ekonomin och sysselsättningen och organiserar kollektivtrafik där den inte finns eller inte fungerar. Helsingfors var det enda området där man ansåg att boendepriserna är för höga.

Framåt tillsammans med invånarna

Framtidens kommun ska upprätthålla livskraften och öka kommuninvånarnas välfärd. Boendebarometern visar att varje kommun i hela landet har attraktionskraft – natur, stadskultur eller lugn och ro på landsbygden. Till syvende och sist är det fråga om hur orten passar den nuvarande eller kommande invånaren: vad man uppskattar, vilka realistiska möjligheter det finns, var kan man tänka sig bo också i framtiden.

Kommunen har endast begränsade möjligheter att påverka sysselsättningsutsikterna och mobiliteten, men väl livsmiljöns kvalitet, den lokala servicen och atmosfären. Minst lika viktigt som att locka nya invånare är att hålla kvar dem som redan bor i kommunen. Då är personliga erfarenheter av att leva, bo och verka på orten i en nyckelställning. Det lönar sig att vara lyhörd för invånarnas önskemål och utveckla servicen och verksamheten tillsammans med invånarna.

En nöjd invånare är den bästa fördelen i kommunens marknadsföring.

Skribent

Skribenten är utvecklingschef för markanvändning och planläggning vid Kommunförbundet.

På Twitter: @annekjarva