Johanna Vilkuna, 28.2.2018:

Med vem ska kommunen förhandla om trafik- och markanvändningsplaner i fortsättningen?

Med vem ska kommunen förhandla om trafik- och markanvändningsplaner i fortsättningen? Statens trafikförvaltning håller på att ses över grundligt. Trots att det är en statlig uppgift som ska omorganiseras, har saken betydelse för kommunerna. När kommunerna sköter trafik- och markanvändningsuppgifter är de kunder hos trafikförvaltningen, men samtidigt förhandlings-, samarbets- och avtalsparter.

I den föreslagna formen bådar reformen inte gott för planeringen av markanvändningen och trafiken i kommunerna och stadsregionerna. Den föreslagna organiseringsmodellen överför ansvaret för utvecklingen av trafiksystemet som helhet och samordningen av trafiken och markanvändningen från Trafikverket till två nya verk, dvs. Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. Uppgifterna och ansvarsfördelningen mellan de båda verken förblir på denna punkt mycket oklara i propositionsutkastet.

Kommunikationsministeriet har av intressentgrupperna begärt utlåtanden om utkastet till ämbetsverksreform inom trafikförvaltningen. Det föreslås att Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Trafikverket blir Trafikledsverket med ansvar för planering, utveckling och underhåll av trafiklederna. Samtidigt överförs Trafikverkets nuvarande trafikledningstjänster och förvaltningstjänster till ett kommande bolag som sköter statliga specialuppgifter. Bland målen för reformen framträder välkomna begrepp: kundernas behov, förändringar i omvärlden, synergieffekter, förvaltningens produktivitet och effekt, grogrund för digitaliserade tjänster inom trafiken.

Trafik har inget värde i sig, utan är en tjänst för framkomlighet som gör att det är bra att bo, leva och arbeta i samhället. Elementen i en hållbar samhällsstruktur utgörs av helheten markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar. Helheten avgör hur mycket och var man rör sig samt vilka alternativ det finns och vilka verkningarna är.

Organiseringen av statens trafikförvaltning bör granskas också i förhållande till ansvarsfördelningen mellan statens övriga förvaltningsområden, t.ex. de uppgifter inom områdesanvändningen som Miljöministeriet sköter. Kommer reformen att öka synergieffekterna mellan förvaltningsområdena eller är den ett steg bakåt?

Kommunerna ansvarar för gatuhållningen och staten för väghållningen. Därtill finansierar de olika projekt tillsammans. Kommunernas andel av den totala finansieringen av trafikledshållningen i Finland är cirka 45 procent. Kommunerna och staten samarbetar t.ex. i fråga om planering av trafiksystem och trafikprojekt, förhandlingar och avtal om projektutföranden och avsiktsförklaringar om markanvändning, boende och trafik i stadsregioner (MBT-avtal). 

Organiseringsmodellen som varit ute på remiss skulle innebära att det kommer att finnas allt fler aktörer som förhandlar och ingår avtal. Ur kommunernas synvinkel blir det oklart vilken instans hos staten som bär huvudansvaret och för statens talan. För kommunerna är det redan nu problematiskt med flerstämmigheten inom statens förvaltning, vilket tar sig uttryck i konflikter och tär på långsiktigheten och genuint partnerskap. Detta bör också ses som ett gemensamt problem i vårt land som upplever en urbaniseringsvåg och som bör ta sig an klimatmålen särskilt inom trafiksektorn.

Det gemensamma målet bör vara en trafikförvaltning som främjar en övergripande utveckling av trafiksystemet och en uppbygglig dialog och ett logiskt samarbete med centrala aktörer.  Ansvarsfördelningen när det gäller trafiksystemets uppgifter och markanvändningens uppgifter bör vara entydig. Organisationen bör gärna sammanföra också de övriga basuppgifterna inom trafikledshållningen och arbetet med trafiksystem. Det inkluderar kollektivtrafik, nya hållbara mobilitetstjänster, smart trafik, förutsättningar för logistik och godstrafik, hållbar utveckling, minimering av olägenheter och en högklassig konsekvensbedömning.

Skribent

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @JohannaVilkuna