Johanna Koskela 26.4.2019

Bättre nättjänster med morot istället för piska

Den lag som trädde i kraft i april ålägger hela kommunsektorn att göra sina webbtjänster tillgängliga. Det innebär att så många människor som möjligt ska kunna använda tjänsterna så lätt som möjligt i olika situationer, oberoende av personliga begränsningar och egenskaper.

Den förpliktande lagen är en av de faktorer som förbättrar tillgängligheten. I regionförvaltningsverket övervakar vi att tillgängligheten förverkligas i Finland, och som sista utväg kan vi till och med förelägga vite om tjänsten inte uppfyller lagens krav.

Det skulle dock vara en bakvänd och deprimerande utgångspunkt om övervakningen av att lagen iakttas var tillsynsmyndighetens enda verksamhet. Som tur hör också rådgivning och kommunikation till våra lagstadgade uppgifter. Vi håller också kontakt med många olika intressentgrupper, allt från den offentliga sektorns aktörer till organisationer som är bekanta med de olika användarnas vardag och IT-hus som sköter offentliga webbtjänster i praktiken.

Vem vill väl vara skurken i historien?

Vid regionförvaltningsverket utgår vi ifrån att ingen vill skapa webbtjänster som en del människor inte kan använda. Grundidén med tillgänglighet är ju ädel så det förslår: genom att skapa så lättanvändbara och välfungerande tjänster som möjligt främjar man jämlikhet och delaktighet, gör det lättare att självständigt sköta ärenden och förbättrar tjänsternas kvalitet för alla på ett allmänt plan. Samtidigt gör man serviceproducentens liv enklare, eftersom tjänsterna är lättare att använda och det ges mindre dålig respons på dem. De som tycker att de här målen är dåliga, upp med handen.

Vi tänker också på serviceproducenten från en mänsklig synvinkel: vi tror att den huvudsakliga orsaken till att tjänster förverkligas på ett otillgängligt sätt är brist på information, förståelse och kunnande när det kommer till praktisk tillgänglighet. Vi tror alltså på uppmuntran framom straff.

Lagen är en hävstång för att väcka medvetenheten

Det viktigaste med den nya lagen är kanske det, att den väcker människors intresse och iver för tillgänglighet. Som tillsynsmyndighet har vi nu en ypperlig chans att ta oss an rollen som aktiv informatör och väcka diskussion, en chans som har dukats fram åt oss.

Då vi på ett konkret sätt berättar om hur viktigt tillgänglighet är för olika människor, då vi för samman olika aktörer, aktivt öppnar diskussionen och erbjuder tillräckligt med råd och information, då är vi på rätt väg mot en framgångsrik förändring. Vi vill att alla ska komma ihåg att webbtjänsterna existerar för människors skull, inte för lagparagrafer.

Skribent

Johanna Koskela

Överinspektör, Regionförvaltningsverket i södra Finland

Expert på kommunikation och webbtilllgänglighet som vill göra tillgänglighet till en del av vardagen genom att berätta om den på ett enkelt och förståeligt sätt.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.