Päivi Kurikka 25.2.2019

Delaktighet och förtroende kommer inte som snabbvinster

Kommunförbundet och Finansministeriet har under det senaste året stött de kommande landskapen och deras delaktighetsberedare i arbetet för invånarnas och kundernas delaktighet. Nätverket Demokrati och delaktighet är en del av den nätverksverksamhet som stöder genomförandet av landskapsreformen. De beredare som deltar i verksamheten är multiprofessionella inom delaktighetsarbete, och för dem har uppgiften att föra reformen vidare redan en längre tid varit av högsta prioritet.

Bland beredarna ses arbetet med utvecklingen av delaktighet och deltagande som en viktig del av legitimeringen av landskapen. Enligt deras gemensamma syn kan ett genuint inkluderande av invånarna i beredningen av inrättandet av landskapen och i den kommande verksamheten också hjälpa den nya förvaltningsnivån att bättre förstå människornas riktiga behov av hjälp och service. Därför borde den fortsatta beredningen och resurserna för delaktighetsarbetet tryggas på ett långsiktigt sätt, oavsett vad som händer i beredningen och oberoende av valresultatet och regeringsbasen.

Hela beredningsprocessen har enligt beredarna öppnat nya banor i det samarbete som överskrider gränserna för förvaltningar och delsektorer. Ett exempel på detta är bland annat det kommunöverskridande samarbetet i olika landskap när det gäller att utveckla invånarnas delaktighet och välfärd.

Diskussionen om delaktighetens betydelse har nått en ny nivå

Det är svårt att förklara och definiera delaktigheten som begrepp. Den är som ett kretslopp vars delar föder allt mer mångfasetterade nya dimensioner. På senare tid har diskussionen om delaktighetens betydelse nått en helt ny nivå. Ett brett välfärdsperspektiv har hjälpt oss att förstå betydelsen av delaktighet i förebyggandet av utslagning, som en tryggad ekonomisk utkomst och som välfärd. Men också som en frivillig och betydelsefull tillhörighet i en gemenskap och i den egna närmiljön.

Förvaltningen har en stark önskan om att göra människor delaktiga så att de har medinflytande som individer och som grupper i samhället. En sådan önskan uppstår dock inte så lätt om de ovan nämnda faktorerna inte uppnås ens delvis.

Det finns en stor oro över hur delaktigheten och deltagandet ska tillgodoses på ett korrekt och verkningsfullt sätt i de nya förvaltnings- och servicestrukturerna. Det gäller både på kommunal nivå och på landskapsnivå. Vad beror detta egentligen på? Är det fråga om att man inte kan eller vill leda deltagandet och delaktigheten? Ses delaktighetsarbetet fortfarande endast som ett pysslande som kostar pengar och inte producerar fördelar som går lätt att mäta?

Metoder för mätning och utvärdering av delaktighet och deltagande utarbetas i Nätverket för kommunal demokrati

I kommunerna och i beredningen av landskapen finns det för närvarande ett stort behov av någon slags ram för mätning och utvärdering av delaktighet och deltagande. Denna uppgift sysselsätter för närvarande Nätverket för kommunal demokrati, som koordineras av Kommunförbundet. På nätverkets ärendelista under denna vår finns också att bygga upp ett stöd för utarbetandet av delaktighetsplaner och delaktighetsprogram. Nu saknas sådana planer i merparten av kommunerna. I landskapsberedningen görs de redan i full fart.

Fördelarna med delaktighet och deltagande byggs upp under lång tid. Exempelvis när förtroendet växer. Förtroendet å sin sida möjliggör i bästa fall att man kan föra förnuftiga diskussioner och finna lösningar också i svåra situationer. Därför är det viktigt att fundera över om vårt mål endast är utvärdering av mätbara fördelar, vilket underblåser en mekanisk och icke-human ledning och verksamhet. Det finns ingen genväg till omedelbar vinst här heller.

Kuva: Päivi Kurikka

Päivi Kurikka är sakkunnig vid Kommunförbundet.

Skribent
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.