Marjut Kinnunen 27.05.2019

Från utmaning till rutin

Tillgänglighet är inte någon engångsåtgärd, utan en egenskap som man måste lära sig att ta i beaktande i de vardagliga arbetsrutinerna. Det här kräver att vi som offentliga aktörer lär oss nya arbetsformer och ändrar de attityder som vi har av gammal vana.

I början visste vi ingenting om någonting

För tre år sedan var jag för första gången på en kurs där jag fick lära mig hur man använder skärmläsarprogram. Öronen blossade då vi lyssnade på Ekokymppis webbplats för första gången. Allra först på webbplatsen fanns det en bild. Det var en logo som ur tillgänglighetssynvinkel var verkligt genant. En synskadad person får veta att vår webbplats inleds ungefär så här: ”bild slutgiltig_vågrät_031112”. Vi gjorde genast ändringar i webbplatsens bild- och länktexter. Det var enklast att börja med de här åtgärderna och skapa sig en bild av tillgänglighetskraven, eftersom tillgänglighet som begrepp till en början kändes något utmanande.

Med hjälp av tillgänglighetstestning fick vi professionell hjälp med att identifiera detaljer

För ett år sedan gjorde vi stora förändringar i strukturen och utseendet på vår webbplats i samband med att den förnyades. Webbplatsen publicerades på en helt ny plattform. Efter att webbplatsen uppdaterats beställde vi ett tillgänglighetstest av den av Annanpura Oy. Resultatet som vi fick var en rapport med tydliga råd som gjorde att webbplatsens tillgänglighet och användbarhet kunde förbättras avsevärt. I rapporten tog man ställning till att webbplatsen innehåller många blanketter och pdf-dokument som inte kunde klassas som tillgängliga.

Personalen behöver utbildning och handledning

Vi har vant oss vid att gruppera texter och bilder till exempel i Word med tabulator, mellanslag och radbyten. Då är innehållet i dokumentet inte tillgängligt. Blanketter, pressmeddelanden och protokoll med mera utarbetas av flera personer före de publiceras. Vi insåg att all personal inom vår förvaltning skulle behöva utbildning i hur man utarbetar tillgängliga dokument för att det ska bli en del av normala arbetsrutiner i framtiden.  Vi bjöd alltså in en expert som utbildade kontorets personal i hur man utarbetar tillgängliga word- och pdf-dokument.

Efter utbildningen har vi beslutat att ta i bruk ny praxis för hur man utarbetar dokument. Var och en är själv ansvarig för att dokument som publiceras på webben uppfyller alla tillgänglighetskrav. Vi tar i bruk en gemensam stilguide och skapar korta anvisningar om vilka övriga saker som ska beaktas när det kommer till tillgänglighet. Samtliga dokument skapas utgående från dessa metoder, inte bara de som publiceras på webben. Det gör att dokumenten på ett allmänt plan blir mera enhetliga och tydliga.

Det kommer att ta sin tid innan de nya arbetsmetoderna blir en del av rutinen. Det kommer med stor sannolikhet att kräva ytterligare inlärning och utbildning, åtminstone för personer i nyckelposition. I framtiden ska vår webbplats byggas upp så att tillgänglighet inte bara är informatörernas uppgift, utan var och en ska rutinmässigt se till att det material som skickas in för publicering är tillgängligt. Vi har alla ett attitydförändringsprojekt att se fram emot.

Om bloggskribenten

Marjut Kinnunen, kundtjänstchef, Samkommunen för avfallshanteringen i Kajanaland, Ekokymppi

Organiserar arbetet i kundtjänstteamen och svarar bland annat för tillgängligheten i kommunikationskanalerna. Ser kommunikation som en mycket stor del av kundtjänsten. Tycker att intressant med tillgänglighet är att man kan göra tjänster och information till en allt bredare användarkrets. Det är viktigt att nå ut till alla invånare och ge en jämlik möjlighet att få information, då avfallshanteringen är en del av varje finländares vardag.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.