Emilia Ojala, 14.5.2019

Hur ska jag välja vem mina tjänster riktar sig till på nätet?

Svaret är att du inte ska välja. En myndighet ska erbjuda sina tjänster åt alla. För att webbplatser och mobilapplikationer ska kunna användas på lika villkor av alla måste tillgängligheten uppmärksammas.

Som tur kan var och en påverka tillgängligheten i sitt eget arbete.

Förpliktar tillgängligheten kommunerna till något?

Ja, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och lagens bestämmelser om tillgänglighet tillämpas på kommunala myndigheter, det vill säga kommunernas organ och organisationer som lyder under dessa, inklusive samkommuner.

Även de som sköter uppgifter inom offentlig förvaltning räknas som myndigheter. Ett exempel på myndighet kan därmed vara en enhet som producerar hälso- och sjukvårdstjänster åt kommunen och som erbjuder en tidsbokningstjänst samt en tjänst där man kan se över sina egna uppgifter. Vidare hör också kommunala affärsverk såsom kommunernas vattenverk till myndighetsbegreppet. Även självständiga offentligrättsliga organ (inrättningar), till exempel Kommunernas garanticentral eller Kommunala arbetsmarknadsverket, är myndigheter.

Därtill tillämpas lagen på digitala tjänster inom finanssektorn samt sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.

Det finns många former av verksamhet i kommunerna och därför är det viktigt att överväga från fall till fall om lagen ska tillämpas. Det är inte alltid en lätt uppgift. Begreppet offentligrättsligt organ har till exempel diskuterats i flera omgångar även i domstolars avgöranden.

Utöver att man bedömer lagens tillämplighet måste man också komma ihåg att prioritera: fokus ska ligga på de tjänster som används och behövs mest. 

Varför lönar det sig att beakta upphandlingslagen?

För att säga det enkelt kan man konstatera att åtminstone då upphandlingslagens bestämmelser tillämpas på en organisation ska man också beakta bestämmelserna om tillgänglighet. Sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster omfattas av tillgänglighetsbestämmelserna via försörjningslagen.

Från upphandlingslagstiftningen kommer också definitionen av offentligrättsligt organ. Om det är fråga om en juridisk person som har inrättats för att tillgodose behov i det allmänna intresset och vars verksamhet huvudsakligen till exempel finansieras eller övervakas av en myndighet, handlar det om ett offentligrättsligt organ. En organisation ska även beakta tillgänglighetskraven om organisationen får bidrag av en myndighet för att utveckla eller erbjuda en webbtjänst, och bidraget täcker mer än hälften av kostnaderna. I och med detta omfattas många organisationer som får offentlig finansiering av kraven på tillgänglighet.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas alltså till exempel på kommunalt ägda vatten- och energibolag samt på organisationer som får merparten av sin finansiering av myndigheter.

Varför berör lagen så många olika aktörer?

Det ska vara möjligt att sköta ärenden med myndigheter även då en tjänst erbjuds på nätet. Tillgänglighet gäller i huvudsak myndigheter, men även organisationer som har en stark koppling till en myndighet eller ett offentligrättsligt organ. Hur en tjänst tillhandahålls eller vem som tillhandahåller den borde inte spela någon roll.

I en värld som blir allt mer digital är det viktigt att uppmärksamma allas behov på ett likvärdigt sätt. Vi ska med andra ord inte välja vem som ska kunna använda våra nättjänster.

Skribent

Emilia Ojala

Enhetschef för webbtillgänglighetsenheten vid Regionförvaltningsverket i södra Finland

Övervakar, ger råd och gör linjedragningar angående kraven i webbtillgänglighetslagstiftningen. Motiveras i sitt arbete av vardaglighet: tjänster flyttar allt mer till nätet så det är viktigt att inkludera alla i den digitala miljön.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.