Säde Rytkönen 24.1.2019

Vill ni vara med i ett idéraffinaderi?

Koupin tiimi prototyyppi Legoista

Vill ni vara med i ett idéraffinaderi?

Jag fick höra om idéraffinaderikonceptet av Kommunförbundets personal i samband med ett möte och senare fick vi också per e-post ett meddelande om ansökningen till Idéraffinaderiet. Vid det möte som välfärdsgruppens beredningsgrupp höll i augusti funderade vi på frågan och beslutade att ta upp ärendet vid välfärdsgruppens möte i hopp om många idéer. Vi beslutade att som en färdig idé föreslå utarbetandet av en välfärdsberättelse per stadsdel. Temat behövde helt tydlig vidareutvecklas. 

De olika stadsdelsområdena i vår kommun har utvecklats i olika riktning vad gäller välfärden och olika områden har också olika sätt att tillhandahålla tjänster. Till en viss del är också utmaningarna i fråga om välfärden olika på olika områden, vilket betyder att det krävs åtgärder och resurser för varje område enligt behov. Utöver situationsbilden över hur välfärden förverkligas hoppades vi också få fram föregripande och reell välfärdsinformation. Denna information skulle också kunna betjäna vår stad som ”lyckobarometer” när vi arbetar för att uppnå statusen som huvudstaden för ett gott liv. Förslaget om att delta i idéraffinaderiet godtogs av välfärdsgruppen och inga konkurrerande förslag till idén om en välfärdsberättelse per stadsdel presenterades. 
Idéraffinaderiets ansökningsblankett verkade inte alltför besvärlig, lite beskrivning av utmaningen och kopplingen till strategin. Den utmaning som vi skulle utveckla vidare fanns redan, nu fattades bara teammedlemmarna. Sålunda samlade vi ihop medlemmar som var positivt inställda till utveckling – ”Vill ni vara med i ett idéraffinaderi?”. Det skulle behövas en stark digital och teknisk expertis, erfarenhet av områdesspecifik sammanställning av information i visuell form på en karta från miljösektorns sida, en statistiker och kunnande inom välfärdsarbetet. Det kom försiktiga positiva svar från kompetenta personer och så skickades ansökningsblanketten in med våra experters idéer samlade i ett paket. Redan en vecka senare väntade den fina nyheten, vi blev antagna och respengar kunde också fås från vår egen organisation! 

Gratis sparring för den utmaning vi valt. Morgonstund har guld i mun!

Väckning klockan tre på morgonen och sedan med tåg från Kuopio till Kommunernas hus för idéraffinaderiets första dag. Det sägs ju att morgonstund har guld i mun – konstaterade också en av teamets medlemmar! Den inledande entusiasmen togs uppenbart genast till vara, så den första dagen var fullspäckad med många schemalagda uppgifter där vi ur olika synvinklar dryftade vår idé om den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen. Processmodellen Double Diamond styrde oss framåt. Utmaningen studerades grundligt: vi samlade ihop olika idéer, funderade på nätverk och aktörer som berörs av vårt tema, skrev ner frågor som inte genast kunde lösas utan krävde senare bearbetning samt beskrev hur vi skulle arbeta med vår idé från början till slut och vilka olika skeden som ingick i den. Sparraren ställde välvalda preciserande frågor. Vi vidgade förståelsen för allt sådant som anknöt till vår utmaning, till den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen. Tiden flög iväg, vi upplevde ett flow! Äntligen hade vi tid tillsammans med våra teammedlemmar – olika experter och representanter för olika förvaltningar – och kunde diskutera den inspirerande utmaningen hela dagen lång! Idéerna sprudlade! 

Kuopion tiimi

Ännu en tidig väckning – utmaningen preciseras 

Under den andra dagens workshop gjorde vi preciseringar och utvecklingsarbete. Vi avgränsade målen för vår idé om den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen och valde de delar som vi skulle koncentrera oss på i fortsättningen. Från ett flertal visioner och också idealistiska fantasier om lösningar kom vi nu fram till en mera realistisk möjlighet att förverkliga idén. Den var inte långt från den ursprungliga idén, men vi lyckades göra den mera konkret. Vi sökte igen alternativa lösningar med hjälp av välformulerade uppgifter enligt Double Diamond-modellen. Tidsplanen och uppdragsgivningen höll oss på alerten hela dagen. Sparraren hjälpte teamet hålla fokus, även om vi emellanåt spårade ur lite och t.o.m. funderade på volymen på sjön Kallavesi i Kuopio. Alla möjliga sidospår kan tankarna styra in på ibland. Vi skrattade gott idag igen. 

Vi slutför och testar, dvs. utarbetar en prototyp med Legos guldmyntsbörsar och allt

Mellan de enskilda workshopparna vidareutredde vi vår idé om den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen. Vi kontaktade olika sakkunniga och redde ut frågor som vi inte själva hade kunnat svara på. Nu började idén om den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen redan utkristallisera sig till en klar och tydlig tanke. Under den tredje workshoppen var det dags att utarbeta en prototyp, alltså fram med legoklossarna! Vi gjorde affärer med deltagare i andra grupper i idéraffinaderiet för att få lämpliga legotillbehör. Vi behövde bland annat Legos guldmyntsbörsar för att illustrera medborgarbudgetering. Invånarna i stadsdelen får information om bristerna i välfärden i just deras stadsdel och en budget. Inom ramen för denna budget får de själva lägga fram idéer om hur stadsdelens välfärdsbrister ska lösas. Under legobyggandets gång funderade vi på om man skulle öppna de statistiska databasernas REST-gränssnitt för att utan stort besvär få fram välfärdsinformationen per stadsdel som visuella kartor. Via Skype testade vi vår idé om den stadsdelsvisa välfärdsberättelsen på olika aktörer i kommunen. Förbindelserna fungerade och vi fick respons: det lönar sig att vidareutveckla idén!  

Pitchning, respons och fest 

Plötsligt var det redan dags för den sista workshoppen. Vi presenterade konceptet kring en välfärdsberättelse per stadsdel för de andra deltagarna i idéraffinaderiet. Det roliga var att var och en av medlemmarna i vårt team hade förberett en hisspitch och alla hade samma kärnbudskap, vi hade alltså slipat fram vår egen diamant. Resultatet av Double Diamond-metoden var att vi hade en klar uppfattning om vår idé och hade förtydligat den. Det var lätt att presentera idén. De övriga deltagarna i idéraffinaderiet fick ställa frågor och ge respons. Vi hade under den första workshopdagen bara fått höra namnet på de utvecklingsförslag de andra hade tagit med sig till idéraffinaderiet och nu fick vi med intresse ta del av vad de andra hade vidareutvecklat. Sedan var det dags för bubbel, diplom och tacktal. Det var idel leenden.

Idéerna finslipades till en diamant – erfarenheten var givande – rekommenderas!

I idéraffinaderiet fick vi ge vårt engagemang, vår expertis och våra erfarenheter till teamets förfogande. Idéraffinaderiet hjälpte oss att förädla vår idé till en diamant genom servicedesign, metoder för experimenterande utveckling, konkret tid tillsammans och stöd från sparrarna. Tidigare kände deltagarna i vårt team inte varandra särskilt väl, men den gemensamma utvecklingsivern, delad sakkunskap och viljan att föra saken vidare förenade oss och gjorde oss till ett starkt nyskapande team. 

Teammedlemmarna har fortsatt utvecklingsarbetet också efter idéraffinaderiet. Det var en givande erfarenhet. Rekommenderas!

 

På teamets vägnar, 
Säde Rytkönen, välfärdskoordinator, företrädare för Kuopio stads idéraffinaderiteam

Skribent

I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.