Leena Pöntynen

Leena Pöntynen är sakkunnig inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Leena Pöntynen

Stödformerna för barn som behöver stöd i sin skolgång förnyades år 2011 då lagstiftningen om stöd i tre steg trädde i kraft. Nu börjar tiden vara mogen för att se över hurdan finjustering den nuvarande modellen kräver. Enligt lagen har eleven rätt till tillräckligt stöd för inlärning och skolgång

Leena Pöntynen

Vi lever i en värld som förändras snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt förändras den långsammare än någonsin. I den världen är inget bestående eller säkert utom det att vi måste ändra vårt agerande. Barnfamiljernas levnadssätt har förändrats och blivit mer mångfacetterat. I många familjer har

Leena Pöntynen

När skolan börjar igen tar sig mer än 120 000 elever till skolan med skolskjuts. Det är mer än en femtedel av grundskoleeleverna. Mängden kommer sannolikt att växa i takt med att skolorna i kommunerna blir färre. I den nya situationen gäller det att se över skolskjutsarna; kommunerna använder mer än