Matti Holopainen 23.10.2018:

INTERGEO-mässan i Tyskland: Kommunala datatjänsten är föregångare som offentlig utgivare av uppdaterad maskinläsbar information om den byggda miljön

INTERGEO-mässan i Tyskland: Kommunala datatjänsten är föregångare som offentlig utgivare av uppdaterad maskinläsbar information om den byggda miljön

Kommunala datatjänsten presenterades för olika aktörer på en mässa i det tyskspråkiga Europa. Presentationen gjordes med hjälp av översättningsfunktionerna på webbläsaren Crome. Enligt sakkunniga vid tyska BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) och österrikiska BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) ligger Kommunala datatjänsten avsevärt före de tjänster och utgivningskoncept som används nom den offentliga sektorn i Tyskland och Österrike i dag i fråga om information om den byggda miljön. De sakkunniga vid BKG bedömer att det tar tre till fyra år innan organisationen kan erbjuda tjänster som motsvarar Kommunala datatjänstens servicekoncept.

De största skillnaderna är Kommunala datatjänstens infrastruktur för gränssnitt och webbhandeln samt tjänstens förmåga att samla och kontinuerligt ge ut den mest aktuella maskinläsbara informationen direkt ur de ursprungliga processerna. I Tyskland och Österrike finns det ”butiker” som ger ut separat sammanställda standarddatapaket med informationsflöden där aktualiteten varierar från månader till år. I dessa har man heller ännu inte genomfört den kontrollerade utgivning av personuppgifter eller uppgifter som kan föra till personuppgifter på det sätt som EU:s dataskyddsförordning kräver.

De tyska och österrikiska tjänsterna använder organisationernas egna licenser som utarbetats ur internationella licenser. Kommunala datatjänstens licenspolicy ses över för närvarande och den ska göra det möjligt att ta i bruk data med hjälp av olika slags rättigheter och villkor.

Också i Tyskland har man sett behovet att skapa nätverk för processerna för den byggda miljön, för att man ska kunna börja överföra uppdaterad maskinläsbar information mellan processerna. Det uppskattas ge avsevärda besparingar och nya möjligheter att erbjuda tjänster.

Datapolicyn i både Tyskland och Österrike bygger på att delstaten eller statsförvaltningen betalar kommunerna ersättning för överlåtande av data. Så gör man också i Sverige och Norge. Det möjliggör ett fungerande och rättvist samarbete mellan olika förvaltningsnivåer. Dataproducenten bestämmer priset på de data som den överlåter till användarna. Översiktliga småskaliga produkter överlåts och ges i regel ut avgiftsfritt. Detaljerade och exakta material är avgiftsbelagda i Österrike, och i Tyskland varierar praxis mellan delstaterna.

I Tyskland är också sådant datamaterial som ska överlåtas enligt Inspire-direktivet antingen avgiftsbelagt eller avgiftsfritt allt efter delstatens beslut. När man diskuterar öppna, avgiftsfria data i Tyskland och Österrike är den stora frågan alltid hur verksamheten ska finansieras.

Skribent

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.