Cirkulär 3/80/99, 1.2.1999, Sinikka Huhtala/jb/pl

Utdelning av sjukvårdsartiklar och -material på hälsocentralerna

Finlands Kommunförbund har förhandlat med social- och hälsovårdsministeriet om en rekommendation som gäller upplåtande av sjukvårdsartiklar och -material till patienter som behandlas på hälsocentral. Parterna har nått enighet i förhandlingarna. Rekommendationen finns som bilaga till detta cirkulär.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44
Sirkka-Liisa Karhunen, tfn (09) 771 23 46

 

Utdelning av sjukvårdsartiklar och -material på hälsocentralerna

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereddes ett lagförslag enligt vilket hälsovården, efter att behov av hjälpmedel konstaterats, skulle dela ut kostnadsfria sjukvårdsartiklar och -material till patienter inom hemvården.

 

Idag delas sjukvårdsartiklar och -material i huvudsak ut enligt de anvisningar som medicinalstyrelsen en gång i tiden gav. Kommunerna har i sin uppgift ganska fritt, efter eget gottfinnande, kunnat fastslå sjukvårdsartiklarnas och -materialets omfattning och kvantitet. Kommunerna har skött sin uppgift väl också under de svåra åren. Likväl finns det några kommuner som inte alls har anvisat medel för denna uppgift eller där betydande nedskärningar gjorts. Social- och hälsovårdsministeriet inledde lagberedningen för att lösa sådana situationer.

Kommunförbundet motsatte sig det lagförslag som bereddes emedan det för kommunerna hade betytt en ny uppgift av typen subjektiv rättighet. Kommunförbundet anser att lagändringen i praktiken hade lett till att uppgiften skulle ha utvidgats. Förbundets förhandlingar resulterade i att beredningen av lagförslaget avbröts. För att underlätta situationen har förbundet lovat ge en rekommendation om hur nödvändiga sjukvårdsartiklar och -material skall upplåtas vid behandling eller eftervård av patienter och i eventuella andra situationer.

 

I detta sammanhang vill Kommunförbundet betona att rekommendationen gäller sjukvårdsartiklar- och material, inte hjälpmedel. Om hjälpmedel som hänför sig till medicinsk rehabilitering stadgas i 14 3 och 4 mom. folkhälsolagen. Stakes och Statens tekniska forskningscentral gav 1993 ut en klassificering av hjälpmedel. Klassificeringen är en finsk översättning av en nordisk klassificering. Avsikten med klassificeringen är att standardisera terminologin och informera om hjälpmedlen. Klassificeringen är omfattande och omspänner förutom hjälpmedel till exempel utrustning för personlig vård. Hjälpmedelsklassificeringen ger inte klienterna eller patienterna några rättigheter. Klassificeringen skapar inte heller några skyldigheter för myndigheterna och tar inte ställning till i vilken omfattning artiklar och material skall bekostas med offentliga medel.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Jussi-Pekka Alanen 
verkställande direktör

 

Tuula Taskula
chef för social- och hälsovårdsväsendet  

Rekommendation

Bilaga

 

Utdelning av sjukvårdsartiklar och -material på hälsocentraler

En etablerad del av av den sjukvård som hälsocentralerna ordnar utgörs av sjukvårdsartiklar- och material för behandling och uppföljning av långvariga sjukdomar. Materialet ges kostnadsfritt åt patienterna enligt deras individuella behov. Tidigare styrdes praxisen minutiöst på basis av medicinalstyrelsens instruktioner. Sedan instruktionsbreven upphörde i början av 1990-talet har hälsocentralerna ändå mestadels fortsatt att förfara enligt de gamla principerna.

 

En väl fungerande utdelning av hjälpmedel förbättrar patientens förutsättningar för egenvård och främjar patientens engagemang i vården, vilket leder till bättre vårdresultat. Som en följd av detta förbättras patientens arbets- och handlingsförmåga samt livskvalitet och riskerna för komplikationer och behovet av läkarbesök minskar. Detta påverkar också sjukvårdskostnaderna i samhället.

 

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar kommunernas och samkommunernas hälsocentraler att iaktta följande principer då de upplåter nödvändiga sjukvårdsartiklar och -material till långtidssjuka inom öppenvården för behandling av sjukdom eller uppföljning av tillståndet efter sjukdom.

 

Utdelningen av sjukvårdsartiklar och -material som behövs för behandling av sjukdom eller uppföljning av tillståndet efter sjukdom skall alltid grunda sig på det individuella behovet som konstateras av den behandlande läkaren. Hälsocentralens läkare fattar beslutet om utdelning av material.

Material upplåts om behovet av sjukvårdsartiklar och -material beräknas bli långvarigt, i regel längre än tre månader. Sjukvårdsartiklar och -material ges i allmänhet så att det täcker behovet för tre månader i taget. Behovet av materialet och dess lämplighet prövas alltid före utlämnandet. Utdelningen och användningen följs upp individuellt. Hjälpmedlen avhämtas på hälsocentralen eller levereras hem till patienten till exempel i samband med ett besök från hemsjukvården. Sjukvårdsartiklarna och -materialet upplåts kostnadsfritt utan själv riskandelar, expeditionskostnader eller andra kostnader. Social- och hälsovårdsministeriet samt länsstyrelserna följer upp hur utdelningen av sjukvårdsartiklar och -material genomförs.

 

Exempel på sjukvårdsartiklar och -material ges i bilaga 1.

 

Bilaga 1

Exempel på sjukvårdsartiklar och -material för utdelning

  1. Tidsbunden utlåning av vårdmaterial för diabetiker t.ex. testremsor för analys av blodsocker och urin, insulin-sprutor, -pennor och -nålar och lancetter för blodprov samt blodsockermätare etc.
  2. Vårdmaterial för stomipatienter, t.ex. olika påsar som lämpar sig för patienterna samt behövliga kompletterande vårdartiklar och -material etc.
  3. Vårdmaterial för behandling av ben- och liggsår, t.ex. förbandsmaterial och lösningar etc.
  4. Vårdmaterial för behandling av svår eller medelsvåra symtom vid oförmåga att hålla urin eller avföring t.ex. blöjor, påsar, urinuppsamlare och katetrar etc.
  5. Vissa andra vårdartiklar som behövs i samband med långvariga sjukdomar, t.ex. lunginsufficiens och trakeostomi, t.ex. syre, slangar, kanyler, katetrar och filter etc.
Etiketter