Cirkulär 19/80/2000, Sinikka Huhtala, 27.6.2000

Ändring av taxorna för sjuktransporter och ett ärende som berör transporterna

​Taxorna för sjuktransporter har ändrats 1.6.2000. Utöver taxorna redogörs i detta brev för revisionsnämndens beslut i ett ärende om ersättning för sjuktransport med stöd av sjukförsäkringslagen.

Närmare upplysningar: 
Matti Laiho, tfn (09) 771 23 74
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44
Juha Lappalainen, tfn (09) 771 26 42

Bilaga 
1. Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport 443/2000
2. Revisionsnämndens beslut av den 26.4.2000/nr 1547/00 (ej översatt)

 

 

Ändring av taxorna för sjuktransporter

Som bilaga till detta cirkulär skickas trafikministeriets beslut om ändring av taxorna för sjuktransport (bilaga 1).

Revisionsnämndens beslut om ersättning av resekostnader

Bilaga 2 består av Revisionsnämndens beslut i en fråga om ersättning för resekostnader. Ärendet gäller ett fall där den lokala socialförsäkringsnämnden hade förkastat en ansökan om ersättning som lämnats in av en ambulansförare med stöd av en fullmakt från patienten. Ansökan förkastades på den grund att en barnmorska, dvs. en yrkesutbildad person, anställd vid hälsocentralen följde med i ambulansen. Patienten var inte inskriven som patient vid hälsocentralen.

Norra Finlands socialförsäkringsnämnd bekräftade beslutet trots besväret. Revisionsnämnden, som är den högsta besvärsinstansen i sjukförsäkringsfrågor, förkastade beslutet och återförvisade målet till ny behandling.

Eftersom liknande fall kan uppstå på annat håll i landet betonar Kommunförbundet att kommunernas och samkommunernas skyldigheter att ersätta patienters resekostnader inte har ökat. Därför bör kommunerna och samkommunerna alltid uppmana patienterna att söka ändring för liknande avslag från Folkpensionsanstaltens lokalkontor.

Ersättning för vissa sjuktransporter

Enligt uppgifter Kommunförbundet fått har en del av Folkpensionsanstaltens lokalkontor under den senaste tiden gett avslag på ansökningar om ersättning för resekostnader i sådana fall då patienten har behövt transport hemifrån endast för antingen dag- eller nattvård (13 § förordningen om klientavgifter; dag- och nattvård). Också här bör det nämnas att det inte skett några ändringar i kommunernas och samkommunernas skyldigheter att ersätta patienternas resekostnader. Då en patient söker antingen dag- eller nattvård är det fråga om patientens resa hemifrån till sjukvårdsenheten och returresan till patientens hem.

För dessa resekostnader betalas patienten ersättning enligt principerna i sjukförsäkringslagen.

När det gäller gränsdragningen mellan öppenvård och institutionsvård är dag- och nattvård tydligt definierade som öppenvård (Grunderna för att fastställa öppenvård och institutionsvård; Social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling 1999:81). I dylika fall kan man skriva ut patienten när han lämnar sjukvårdsenheten, sjukhuset eller hälsocentralen och på det sättet undvika tolkningsproblem. Enligt sjukförsäkringslagen betalas ingen ersättning för resor till service som anordnas av socialväsendet.

Patienterna bör uppmanas söka ändring i beslut om avslag på ansökan om ersättning. Kommuner och samkommuner bör inte ersätta transportkostnader enbart av den grund att de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Pekka Alanen
vice verkställande direktör

Rolf Eriksson
utvecklingschef

Etiketter