Cirkulär 9/80/2000, 7.03.2000 Leena Eränkö/Vesa Valpasvuo

Ändringar i kommunernas miljövårdsförvaltning

​Den nya miljöskyddslagen och därmed sammanhängande lagändringar samt miljöskyddsförordningen och ändringar i förordningar träder i kraft 1.3.2000. I samband med ändringen har bl.a. lagen om miljötillståndsförfarande och flera andra lagar upphävts och lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning ändrats.

Ändringen inverkar obetydligt på kommunens miljövårdsförvaltning. Ändringarna är i huvudsak en direkt konsekvens av lagstiftningen och förutsätter därför i allmänhet inte brådskande ändringar i instruktioner. I instruktionerna ingår likväl sådana hänvisningar som inte mera behövs och som det därför är skäl att kommunen avför. Dessutom är några kommuner tvungna att överföra skötseln av tillståndsuppgifterna till kommunens miljövårdsmyndighet och eventuellt i framtiden besluta om behovet av att omorganisera dessa uppgifter.

I detta cirkulär behandlas i korthet hur reformen av miljöskyddslagstiftningen påverkar kommunens miljövårdsförvaltning. Vi kommer att sända ett separat cirkulär om reformens innehåll i övrigt samt avgiftstaxan för kommunens miljövårdsmyndighet och mallar för kommunens allmänna miljövårdsbestämmelser. Vi ber er förmedla detta cirkulär till det organ som verkar som kommunens miljövårdsmyndighet.

Närmare upplysningar:
Samhällsingenjör Karl-Erik Blomgren, tfn (09) 771 2559, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Miljösakkunnig Vesa Valpasvuo, tfn (09) 771 2558, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Miljöjurist Leena Eränkö, tfn (09) 771 2554, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

BILAGOR: 
Lagen om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (105/2000)
Miljöskyddslagen (86/2000) 21,22,23,83 och 89 §
Lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000)

FÖR KÄNNEDOM 
Kommunens miljövårdsmyndigheter

 

 

Den kommunala miljövårdsmyndighetern sköter tillståndsmyndighetens uppgifter

Med stöd av 21 och 23 § miljöskyddslagen (86/2000) verkar den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning som miljötillståndsmyndighet i kommunen. Om någon annan än miljövårdsmyndigheten verkar som tillståndsmyndighet i kommunen när lagen träder i kraft överförs tillståndsmyndighetens uppgifter med stöd av lagen 1.3.2000 direkt till det organ som sköter den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter. Det är alltså skäl att också i praktiken överföra tillståndsuppgifterna. Likaså är det skäl att uppdatera instruktioner och övriga bestämmelser, bl.a. så att omnämnandena om hur miljötillståndsmyndighetens uppgifter sköts samt eventuella hänvisningar till övriga bestämmelser som upphävs, såsom luftvårdslagen och bullerbekämpningslagen, avförs.

Kommunstyrelsen kan inte sköta den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter

Med anledning av ändringen (105/2000) av 5 § lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) kan den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter inte längre skötas av kommunstyrelsen i små kommuner. Enligt 26 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen kan kommunstyrelsen sköta dessa uppgifter till 28.2.2001.

Delegering till tjänsteinnehavare i huvudsak oförändrad

Bestämmelserna om delegering till tjänsteinnehavare är i huvudsak oförändrade, varför det i allmänhet inte är nödvändigt att ändra delegeringsbesluten. Kommunfullmäktige kan bevilja den kommunala miljövårdsmyndigheten tillstånd att överföra behörighet till en tjänsteinnehavare. Behörighet kan dock inte delegeras i ärenden som gäller utövande av förvaltningstvång (L om kommunernas miljövårdsförvaltning 7.1 § och miljöskyddslagen 21.2. §). Enligt ändringen av 7 § 2 momentet lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning skall en tjänsteinnehavare till vilken beslutanderätt som tillkommer den kommunala miljövårdsmyndigheten delegeras i fortsättningen ha den kompetens som förutsätts för uppgiften.

Rätten att få upplysningar och göra inspektioner enligt miljöskyddslagens 83 § och tillämpningen av tjänsteinnehavares interimistiska förordnande enligt 89 ? förutsätter att den kommunala miljövårdsmyndigheten så fort som möjligt fattar beslut om den tjänsteinnehavare som avses i denna paragraf.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Eränkö
miljöjurist

Etiketter