Cirkulär 20/80/2000, Pasi Pönkä, 15.8.2000

Anvisningarna "God indrivningssed"

Lagen om indrivning av fordringar (513/99) trädde i kraft 1.9.1999. Konsumentverket har gett ut en samling anvisningar som innehåller principerna för god indrivningssed.

​Enligt 4 § lagen om indrivning av fordringar får vid indrivning inte användas ett förfarande som strider mot god indrivningssed. I paragrafen preciseras närmare vilket slags förfarande som är särskilt olämpligt. Eftersom lagen om indrivning av fordringar och kravet att god indrivningssed iakttas gäller indrivning som verkställs av en borgenär såväl som av en uppdragstagare, har konsumentverket ansett det nödvändigt att ge ut anvisningar om principerna för god indrivningssed.

Begreppet god indrivningssed tolkas olika beroende på om det är fråga om indrivning av fordran hos konsumenter eller näringsidkare. Avsikten med anvisningarna är att ge näringsidkare och offentliga samfund konkreta råd om tillvägagångssättet för att därigenom förhindra att det uppstår problem. I sista hand är det marknadsdomstolen som bestämmer hur lagen skall tillämpas och vad begreppet god indrivningssed står för när det gäller indrivning av konsumentfordringar.

Skulderna skall preciseras i betalningspåminnelserna och det skall finnas tydliga anvisningar om betalningen. Borgenären, således även en kommun, skall minst två gånger påminna gäldenären om att en skuld förfallit till betalning och uppmana honom att betala fordran inom utsatt tid. Först därefter kan en uppdragstagare ges i uppdrag att indriva en fordran, en tillhandahållen service upphöra, en förfallodag utsättas för en kredit eller saken föras till domstol. På detta sätt garanteras även att indrivningskostnaderna inte alltför snabbt blir oskäligt höga.

Gäldenären skall alltid ha en reell chans att reagera på indrivningen. Detta innebär att gäldenären skall ha minst 14 dagar på sig för betalning eller för framförande av anmärkning. Fristen räknas från den tidpunkt då gäldenären kan antas ha mottagit betalningspåminnelsen.

Det skall finnas en reell grund för indrivning. Indrivning kan inte riktas mot en minderårig, gäldenären skall ha klart för sig vem som indriver, indrivningen får inte orsaka gäldenären oskäligt men. I anvisningarna tas bl.a. frågan om skriftliga betalningskrav och indrivningskostnaderna upp för närmare granskning.

Anvisningarna finns tills vidare endast på finska. Vi sänder dem på svenska så fort vi fått dem från konsumentverket.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, gsm 050 648 91 
Sisko Myöhänen, tfn (09) 771 22 46, gsm 050 337 49 67

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska ärenden

Etiketter